Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Adam Strąk

Kierownik Referatu Infrastruktury i Zamówień Publicznych

 

Pokój nr 5, tel. 025 691-90-20 w. 35

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki ogólne:

 1. Kierowanie całokształtem działalności referatu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja.  Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 3. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 4. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 5. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 6. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej.
 7. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 8. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z petentami.
 9. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 10. Dbałość o powierzone mienie.
 11. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
 12. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy referatu.
 13. Opracowywanie projektów uchwał, decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 14. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 15. Przestrzeganie ustawy  Prawo zamówień publicznych.
 16. Sprawowanie bieżącej kontroli w zakresie działalności kierowanego referatu działalności referatu.
 17. Opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności podległych pracowników.
 18. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków  a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta i Sekretarza Gminy.

Obowiązki szczególne:

 1. Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami gminnymi łącznie z budownictwem komunalnym,
 2. Koordynacja zadań wynikających z bieżących napraw i remontów budynków  będących własnością  gminy,
 3. Koordynowanie zadań wynikających  z ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,
 4. Przygotowanie  dokumentacji  przetargowej, ogłaszanie przetargów na wykonanie inwestycji , remontów kapitalnych oraz innych  zadań własnych gminy  w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
 5. Przygotowywanie projektów umów na realizację inwestycji pomiędzy inwestorem a wykonawcą,
 6. Koordynowanie prac w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych,
 7. przygotowanie i przekazanie danych z zakresu działania referatu do Administratora Biuletynu Informacji Publicznej,
 8. Współdziałanie z Referatami w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych,
 9. Pozyskiwanie informacji o programach pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w gminie.