Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Agata Grudziąż

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

 

Pokój nr 9, tel. 025 691-90-20 w. 33

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki  wspólne dla wszystkich pracowników:

 1. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja. Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 3. Stosowanie obowiązującego jednolitego  rzeczowego wykazu akt.
 4. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 5. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej.
 6. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 7. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami  oraz w kontaktach z petentami.
 8. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 9. Dbałość o powierzone  mienie.
 10. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim ,
 11. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy stanowiska.
 12. Opracowywanie  projektów uchwał , decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 13. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 14. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 15. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków  a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

Obowiązki szczególne :

 1. Prowadzenie księgowości i dokumentacji Księgowej Urzędu Gminy, SDPS i jednostek oświaty w zakresie : sprawdzanie pod względem formalnych i rachunkowych oraz zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych faktur, delegacji i innych dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty,
 2. Przygotowywanie powyższych dowodów księgowych do wypłaty w kasie oraz dokonywanie płatności za pomocą przelewów,
 3. Sporządzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych zadań zleconych,
 4. Sporządzanie sprawozdań do banków,
 5. Bieżąca analiza spływu środków w/g dowodów  obciążeniowych wystawionych przez UG i jednostki podległe,
 6. Rozliczenie zakupu artykułów żywnościowych w DPS w Starych Lipkach,
 7. Analiza kont rozrachunkowych budżetu gminy i jednostek podległych,
 8. Terminowe przekazywanie należnych rat , pożyczek i kredytów oraz ustalonych odsetek.
 9. Wprowadzanie do Biuletynu Informacji Publicznej danych z zakresu działania stanowiska.
 10. Pełnienie zastępstwa stanowiska d.s ewidencji działalności gospodarczej i obsługi kasy.