Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Anna Paśnik

Inspektor ds. Integracji Europejskiej - Pozyskiwania Środków Na Rozwój i Promocję Gminy

 

Pokój nr 5, tel. 25 691 90 20 w. 35 lub 25 691 90 02

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki ogólne:

 1. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego , administracyjnego , Kodeksu Postępowania Administracyjnego , przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja.  Znajomość przepisów , instrukcji , zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami .
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy , Regulaminu organizacyjnego  Urzędu Gminy , Regulaminu pracy .
 3. Stosowanie obowiązującego jednolitego  rzeczowego wykazu akt .
 4. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 5. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej .
 6. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy  , jednostkami organizacyjnymi , instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania .
 7. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami , podwładnymi , współpracownikami  oraz w kontaktach z petentami .
 8. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 9. Dbałość o powierzone  mienie.
 10. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim ,
 11. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy stanowiska .
 12. Opracowywanie  projektów uchwał , decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań .
 13. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych .
 14. Przestrzeganie ustawy Prawo  zamówień  publicznych .
 15. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków  a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta,
 16. Sekretarza Gminy i Kierownika

 

Obowiązki szczególne:

 1. Prowadzenie spraw związanych z promocją i rozwojem gospodarczym gminy,
 2. Inicjowanie działań służących rozwojowi gminy, w tym poprzez nawiązywanie kontaktów z zagranicą,
 3. Przygotowywanie wniosków o środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł pozabudżetowych oraz inicjowanie przygotowania takich wniosków na rzecz gminy przez podmioty zewnętrzne,
 4. Gromadzenie, aktualizacja oraz przekazywanie zainteresowanym podmiotom  informacji o programach pomocowych,
 5. Kontakty z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie aktywizacji gospodarczej, promocji i rozwoju gminy oraz inicjowanie działań wspierających lokalną przedsiębiorczość,
 6. Udział w procedurach dotyczących kształtowania strategii rozwoju i wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Stoczek,
 7. Utrzymywanie stałego kontaktu ze stowarzyszeniami gospodarczymi, izbami przemysłowo-handlowymi, fundacjami, funduszami, agencjami rozwoju itp., w celu realizacji zadań referatu w zakresie promocji i rozwoju gminy,
 8. Bieżący przegląd informacji w sieci internetowej na temat możliwości współpracy międzynarodowej, ukierunkowanej na promocję i rozwój gminy,
 9. Nawiązywanie kontaktów i stałej współpracy z innymi gminami, związkami i stowarzyszeniami gmin w celu integracji działań i wymiany doświadczeń w zakresie promocji i rozwoju gminy, w tym turystyki,
 10. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, w tym z organizacjami pożytku publicznego, w celu realizacji na rzecz Gminy Stoczek  i jej mieszkańców następujących zadań:
  • budowa społeczeństwa obywatelskiego,
  • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
  • promowanie walorów i budowa pozytywnego wizerunku gminy,
  • wspieranie gminnego systemu edukacji, oświaty i wychowania,
  • wspomaganie organizacyjne, informacyjne i szkoleniowe działalności wolontariatu oraz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy  Stoczek  oraz promocja ich działalności;
 11. Przygotowywanie  wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych:
  • przygotowanie i zgłaszanie fiszek projektowych  w ramach preselekcji,
  • przygotowywanie  wniosku aplikacyjnego,
  • kompletowanie  dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi załącznikami,
 12. Przygotowywanie  wniosków o dofinansowanie projektów nie inwestycyjnych:
  • przygotowanie i zgłaszanie fiszek projektowych  w ramach preselekcji,
  • przygotowywanie wniosku aplikacyjnego,
  • kompletowanie  dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi załącznikami,
 13. Bieżące informowanie organizacji pozarządowych  o dostępnych źródłach finansowania ich działalności.
 14. Wprowadzanie do Biuletynu Informacji Publicznej danych z zakresu działania referatu.