Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Bogusława Skrzypek

Inspektor ds. księgowości budżetowej

 

Pokój nr 7, tel. 025 691-90-20 w. 25

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki  wspólne dla wszystkich pracowników:

 1. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja. Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 3. Stosowanie obowiązującego jednolitego  rzeczowego wykazu akt.
 4. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 5. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej.
 6. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 7. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami  oraz w kontaktach z petentami.
 8. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 9. Dbałość o powierzone  mienie.
 10. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią ,
 11. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy stanowiska.
 12. Opracowywanie  projektów uchwał , decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 13. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 14. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 15. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków  a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

Obowiązki szczególne :

 1. Prowadzenie spraw z tytułu świadczeń z ubezpieczenia Społecznego pracowników UG  i pracowników  obsługi placówek oświatowych w szczególności:
  • zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników,
  • sporządzanie miesięcznych rozliczeń z ZUS,
 2. Prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników Urzędu Gminy i pracowników obsługi placówek oświatowych w szczególności:
  • sporządzanie list płac,
  • ustalanie uprawnień do zasiłków rodzinnych, chorobowych, macierzyńskich i pielęgnacyjnych,
  • prowadzenie kart zasiłkowych,
  • prowadzenie kart podatkowych,
  • prowadzenie kart zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
  • sporządzanie miesięcznych raportów imiennych dla pracowników,
  • sporządzanie rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych, w ramach robót interwencyjnych lub umów o zatrudnienie bezrobotnego absolwenta,
  • rozliczenie PFRON i sporządzanie miesięcznych deklaracji,
  • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników,
 3. Przygotowywanie wypłat z tytułu umów zlecenia,
 4. Sporządzanie list wypłat prowizji dla sołtysów,
 5. Sporządzanie sprawozdań dotyczących wypłat z tytułu umów o pracę i umów zlecenie,
 6. Wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw,
 7. Sporządzenie druku Rp7 dla pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego byłych i obecnych pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników obsługi placówek oświatowych,
 8. Rozliczenia stołówki szkolnej przy Szkołach Podstawowych,
 9. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów, ich zakupów  i zużycia,
 10. Współpraca z Izbami i Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz  bankami,
 11. Sporządzanie wykazów dot. korzystania ze środowiska, stanowiących podstawę do wyliczania opłat z zakresu ochrony środowiska,
 12. Prowadzenie obsługi finansowo księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników UG, GOPS, DPS oraz przekazywanie odpisu na rachunek FŚS jednostek oświatowych,
 13. Wydawanie zaświadczeń dotyczących okresów pracy w gospodarstwie rolnym,
 14. Przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od umów zleceń, zryczałtowanego podatku dochodowego oraz sporządzanie rocznych rozliczeń z tego tytułu (PIT),
 15. Pełnienie zastępstwa stanowiska ds. księgowości budżetowej.