Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Edyta Ratyńska

Podinspektor  ds. gospodarki odpadami

 

Pokój nr 13, tel. 025 691-90-20 w. 27

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki  wspólne dla wszystkich pracowników:

 1. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja. Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 3. Stosowanie obowiązującego jednolitego  rzeczowego wykazu akt.
 4. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 5. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej.
 6. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 7. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami  oraz w kontaktach z petentami.
 8. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 9. Dbałość o powierzone  mienie.
 10. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim ,
 11. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy stanowiska.
 12. Opracowywanie  projektów uchwał , decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 13. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 14. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 15. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków  a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

Obowiązki szczególne :

 1. Opracowywanie i przekazywanie danych organom opracowującym wojewódzki plan gospodarki odpadami i ochrony środowiska.
 2. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej .
 3. Współudział w opracowywaniu dokumentów, uchwał i aktów prawa miejscowego wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 4. Tworzenie bazy danych nieruchomości położonych na terenie gminy , służącej do ustalenia  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
 6. Współudział w pracach związanych z postępowaniem  o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wyłonienie firmy odbierającej  odpady od  właścicieli  nieruchomości  .
 7. Współpraca ze szkołami , podmiotami gospodarczymi oraz innymi organizacjami  mająca na celu realizację zadań służących poprawie stanu środowiska na terenie gminy .
 8. Weryfikacja wniosków o  zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 9. Poszukiwanie źródeł finansowania działań zmierzających do poprawy stany środowiska, przygotowywanie wniosków i aplikacji.
 10. Przygotowywanie i przedkładanie odpowiednim organom , przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami oraz gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy.
 11. Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej mającej na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami  wynikającymi z  nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 12. Prowadzenie spraw  nie wymienionych w niniejszym zakresie a wynikających z  ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , ustawy o ochronie środowiska.
 13. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt.
 14. Wykonywanie innych poleceń zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta , Sekretarza Gminy  i Kierownika Referatu.
 15. Przestrzeganie i realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie prowadzonych zadań
 16. Przygotowanie i przekazanie danych z zakresu działania stanowiska  do Administratora Biuletynu Informacji Publicznej ,
 17. Współdziałanie z Referatami w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych,
 18. Pełnienie zastępstwa stanowiska d.s  planowania przestrzennego i gospodarki mieniem  komunalnym .