Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Informacja o terminach składania wniosków na świadczenie wychowawcze (500 plus)

Wójt Gminy Stoczek informuje, iż od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny.


Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500 plus na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019r., rodzic/opiekun dziecka, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, powinien złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.


Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie wychowawcze do 30 września 2019r. na drugie i kolejne dziecko, od 01 lipca 2019r. składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500 plus) zostanie ustalone od 1 lipca 2019r., natomiast na pozostałe dzieci prawo zostanie ustalone od 1 października 2019r.


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 przyjmowane będą:

 • od dnia 1 lipca 2019 r. - wyłącznie drogą elektroniczną (za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, za pomocą portalu Emp@tia lub portalu PUE ZUS),
 • od 1 sierpnia 2019 r. - można składać wnioski w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 - pok. 2.

 

Inne zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 lipca 2019 r.:

 1. w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko - prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica;
 2. w przypadku nowo narodzonego dziecka - rodzice mają 3 miesiące, licząc od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Gdy wniosek zostanie złożony po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Nowe przepisy dotyczą dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.
 3. w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci prawa do przyznanego świadczenia na dane dziecko, jeżeli złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica. Istotne jest, że powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.
 4. świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo -wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo -terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej na wniosek dyrektora DPS.

Na podstawie wniosków o "500 plus" składanych od 1 lipca 2019r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane do 31 maja 2021 roku.

 

Data publikacji: 10 czerwca 2019r.

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku

Wprowadzanie: Administrator