Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Informacja z zebrania wiejskiego w Drgiczu

11.08.2014r w miejscowości Drgicz odbyło się zebranie wiejskie w którym oprócz mieszkańców uczestniczyli również: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy Stoczek, Michał Tontarski – prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. w Stoczku oraz Sylwia Tryc – pracownik urzędu gminy. Spotkanie poprowadził Wójt Gminy, który według poniższego porządku kolejno omawiał wszystkie punkty.


Porządek spotkania:
1. Informacja o stanie prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej.
2. Omówienie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych  komisji wyborczych, utworzonych na terenie Gminy Stoczek dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Omówienie możliwości skorzystania z programu „Wyprawka szkolna 2014/2015”.
5. Konsultacje społeczne dotyczące wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% w sklepie wielobranżowym w Drgiczu.
6. Sprawy różne.


Wójt poinformował mieszkańców, iż w związku z realizacją projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Stoczek oraz Drgicz Gminy Stoczek" trwają ostatnie uzgodnienia z geodetami. 80 osób wyraziło chęć podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Odnosząc się do tematu kanalizacji Wójt omówił obowiązek wynikający z ustaw o ochronie środowiska oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który nakłada na wójta prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych. Właściciele nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej muszą wykazać się podpisaną umową na wywóz nieczystości, należy w tym celu złożyć formularz zgłoszeniowy do Urzędu Gminy. „Niestety w ramach tego obowiązku zmuszeni jesteśmy do kontroli, ponieważ mieszkańcy uchylają się od obowiązku podpisywania umów z odbiorcami nieczystości oraz nie zgłaszają szamb do ewidencji”.(Formularz zgłoszenia) Przechodząc do kolejnego punktu zebrania pan Michał Tontarski - prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku poruszył problem segregacji śmieci. „Pomimo, iż system gospodarowania odpadami w gminie jest wyjątkowo przychylny dla mieszkańców i nie wymaga segregacji na wszystkie frakcje odpadów,  a jedynie na 4 worki segregacja mieszkańców pozostawia wiele do życzenia. Biorąc pod uwagę duży nakład pracy jaki jest wkładany w ponowną segregację odpadów przez pracowników ZGK system staje się nieefektywny, co może w efekcie skutkować wzrostem cen za odpady. Ponieważ wspólnie z Wójtem nie dopuszczamy takiej możliwości konieczne będą kontrole segregacji a w późniejszym czasie zmiany systemu”.


Wójt uzupełniając wypowiedź prezesa powiedział, iż w związku z tym, że jest projekt  nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zmiany i tak będą nieuniknione. Wójt poinformował, iż w miejscowości Drgicz, złożono 117 deklaracji przy czym 3 właścicieli zadeklarowało brak segregacji, a na 2 właścicieli nałożono decyzyją obowiązek uregulowania należności. Na dzień dzisiejszy zaległości za wywóz odpadów wynoszą 6 524zł, a kwota dokonanych wpłat 25 329zł. Zapowiedział, iż po informacjach  o potrzebie poprawy segregacji( w prasie, Internecie) przeprowadzone zostaną kontrole.


Kolejny punkt spotkania dotyczył wyborów uzupełniających (7września 2014r.) do Senatu RP oraz granicach obwodów głosowania, które odbędą się 7 września 2014r. Mieszkańcy miejscowości Drgicz głosować będą w lokalu znajdującym się w budynku Gimnazjum.


Następnie przechodząc do punktu 4 Wójt omówił warunki oraz dokumenty jakie należy złożyć w terminie do 12 sierpnia 2014 aby uzyskać wsparcie na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.


Zgodnie z porządkiem zebrania Wój przeszedł do punktu 5 w którym poinformował mieszkańców, iż przyznanie koncesji na sprzedaż alkoholu jest wyłącznie jego kompetencją, niemniej jednak chciałby poznać zdanie mieszkańców na ten temat. Na pytanie czy sklep wielobranżowy w Drgiczu prowadzony przez p. Zofię Gastoł powinien dostać koncesję na sprzedaż alkoholu za jej przyznaniem głosowało 72% obecnych , 14% było przeciw, a kolejne 14% wstrzymało się od głosu.


W punkcie „Sprawy różne” Wójt  poinformował mieszkańców o możliwości wybudowania bloku z mieszkaniami komunalnymi, których ceny na pewno będą konkurencyjne. W celu zbadania zapotrzebowania na mieszkania wśród mieszkańców gminy zostaną przeprowadzone ankiety. Zainteresowani proszeni są o kontakt z urzędem gminy.


W związku z wyczerpaniem porządku oraz brakiem pytań spotkanie zakończono. Wójt dziękując mieszkańcom za przybycie zachęcił do zgłaszania problemów bezpośrednio do Niego lub do pracowników  urzędu.

 

 

Opracowanie: Sylwia Tryc - Inspektor ds. organizacyjnych i oświaty

Data publikacji: 14 sierpień 2014r.

Wprowadzenie: Administrator