Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Jadwiga Kiziniewicz

Podinspektor  ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych / Z-ca Kierownika USC

 

Pokój nr 12, tel. 025 691-90-20 w. 24

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki  wspólne dla wszystkich pracowników:

 1. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja. Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 3. Stosowanie obowiązującego jednolitego  rzeczowego wykazu akt.
 4. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 5. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej.
 6. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 7. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami  oraz w kontaktach z petentami.
 8. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 9. Dbałość o powierzone  mienie.
 10. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim ,
 11. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy stanowiska.
 12. Opracowywanie  projektów uchwał , decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 13. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 14. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 15. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków  a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

Obowiązki szczególne :

 1. Prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 2. Prowadzenie „Lokalnego Banku Danych Osobowych" w systemie komputerowym.
 3. Realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Administratora bezpieczeństwa  informacji (system informatyczny ewidencji ludności i dowodów osobistych).
 4. Sporządzanie spisów wyborców.
 5. Prowadzenie rejestru wyborców.
 6. Współdziałanie w sprawach meldunkowych z organami wojskowymi.
 7. Udzielanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych.
 8. Prowadzenie spraw związanych z ustalenie nazw wsi  oraz  zmianami granic administracyjnych wsi, sołectw i gminy.
 9. Sporządzanie aktów: urodzeń, małżeństw i zgonów.
 10. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego , skorowidzów i akt zbiorowych do ksiąg.
 11. Dokonywanie przypisków i wzmianek marginesowych w aktach stanu cywilnego.
 12. Przestrzeganie i realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie prowadzonych zadań.
 13. Przygotowanie i przekazanie danych z zakresu działania referatu do Administratora Biuletynu Informacji Publicznej.
 14. Współdziałanie z Referatami w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych.
 15. Pozyskiwanie informacji o programach pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w gminie.