Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Karta usług Nr ON - 1

Karta usługi Nr ON - 1
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Organizacji, Nadzoru i Oświaty

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor  d.s organizacyjnych i oświatowych. 
Pokój nr 2, tel. 25 691 90 20 wew. 22,  email: urzad@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz załącznikami:

  • kserokopie dokumentów  potwierdzających  uprawnienia pracodawcy  do  prowadzenia  przygotowania zawodowego
  • umowa o pracę  z młodocianym  pracownikiem,
  • dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające uzyskanie  kwalifikacji  zawodowych  młodocianego pracownika
  • uzupełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 roku (Dz.U. 53 poz.311 z 2010)
  • kserokopie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego ( osoby prawne) .
  • pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika

 

OPŁATY
Wolne od opłat skarbowych

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
W terminie do jednego  miesiąca od daty złożenia wniosku, (w przypadku skomplikowanych spraw – do 2 miesięcy)

 

TRYB ODWOŁAWCZY
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Stoczek

 

INNE INFORMACJE
Wniosek należy składać w terminie  nie później  niż 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu  przez młodocianego pracownika.
Dofinansowanie przysługuje pracodawcom, których pracownicy młodociani mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Stoczek

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Pokój nr 2

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek
  2. Formularz

 

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Opracownaie: Renata Flak – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy