Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Karta usługi Nr SOK - 3

Karta usługi Nr SOK - 3
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Spraw Społeczno - Obywatelskich, Kultury i Sportu

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
pokój  nr 11,  tel. 25 6919020 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający dokonanie zameldowania.


WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia pobytu stałego,
 • poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego na terenie Polski
 • dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • odpis aktu urodzenia dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dowodu osobistego
 • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu),
 • cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,
 • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,
  członek rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny
 • dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

 

OPŁATY
Wolne od opłat skarbowych

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu przybycia do Urzędu

 

TRYB ODWOŁAWCZY
-

 

INNE INFORMACJE

 • w zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać pełnomocnik, członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba,
 • za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu,
 • właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawny do lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały w tym lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia” (art. 29 ust. 1 ustawy).

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Druk: „Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały” do pobrania w pokoju nr 11

 

PODSTAWA PRAWNA
art. 10 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

 

Opracownaie: Zuzanna Gago – Kierownik Referatu

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy