Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Karta usługi Nr USC - 6

Karta usługi Nr USC - 6
WPISANIE DO POLSKICH  KSIĄG AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ (transkrypcja aktu)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji, sporządzenie aktu stanu cywilnego oraz wydanie trzech szt. odpisu skróconego.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula, bądź odpis wielojęzyczny, który tłumaczeniu nie podlega.
  2. Upoważnienie do dokonania czynności i odbioru decyzji w przypadku występowania z wnioskiem w czyimś imieniu.

 

OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie decyzji co do wpisania zagranicznego aktu do polskich ksiąg wynosi - 50 zł
Opłatę dokonuje się w kasie urzędu w godz. 800 - 1400 lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Stoczku  nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty złożenia wniosku (w przypadku skomplikowanych spraw – do 2 miesięcy).

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Stoczku przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC w Stoczku  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

INNE INFORMACJE

  1. Wpisanie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w USC miejsca stałego zamieszkania wnioskodawcy lub ostatniego stałego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju.
  2. W razie braku takiego miejsca, czynności tej dokonuje się w USC m. st. Warszawy.
  3. Jeżeli umiejscowiony akt nie zawiera wszystkich danych, które powinny się w nim znaleźć wg prawa polskiego lub występują w nim błędy pisarskie, akt taki podlega uzupełnieniu lub sprostowaniu w drodze odrębnego postępowania administracyjnego.
  4. Jeżeli zagraniczny akt małżeństwa nie zawiera nazwisk małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa, w zależności od sytuacji stosuje się przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Małżonkowie składają wtedy stosowne oświadczenia.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Wniosek o wpisanie aktu stanu cywilnego, pokój nr 11

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212,  poz.1264z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  ( Dz. U z 2012r. poz.1282)

 

Opracownaie: Zuzanna Gago – Kierownik USC

Zatwierdził: Mieczysław Wójcik – Wójt Gminy