Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Szkoły

 

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Mrozowa Wola”,

które jest organem prowadzącym Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mrozowej Woli,

ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Szkoły.


1. Opis stanowiska:
a. Kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz
b. Partnerska współpraca z organem prowadzącym, kolegium nauczycielskim oraz rodzicami
c. Współdziałanie z władzami Stowarzyszenia, oświatowymi i samorządowymi
d. Promowanie placówki i jej osiągnięć
e. Prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa
f. Przygotowanie planu finansowego szkoły
g. Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym
h. Aktywne pozyskiwanie nowych uczniów i organizacja rekrutacji dzieci do szkoły
i. Wspieranie pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na działalność szkoły

2. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące warunki:
a. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
b. Ukończył studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce w której kandydat ubiega się o stanowisko dyrektora,
c. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela,
d. W okresie dwóch lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
e. Posiada, potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim, warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie placówki oraz na stanowisku kierowniczym,
f. Nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 i nr 137 poz.1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
g. Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
h. Nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15,poz.148 z późn. zm).
i. Umiejętnie posługuje się programami komputerowymi, w tym sprawozdawczymi ( SIO )
Mile widziane:
a. Ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny – Zarządzanie Oświatą,
b. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
c. Rozeznanie w środowisku lokalnym,
d. Znajomość Ustawy o systemie oświaty i przepisów wykonawczych

3. Dokumentacja składana przez kandydata na dyrektora placówki powinna zawierać:
a. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania szkoły,
b. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela ,
c. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe, zgodne z wymaganiami (w tym dyplomy ukończenia studiów wyższych, podyplomowych, potwierdzających przygotowanie pedagogiczne),
d. Dokumenty poświadczające staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
e. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego,
f. Ocenę pracy, o której mowa w punkcie 2 pkt d
g. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela w danym typie placówki oraz na stanowisku kierowniczym;
h. Oświadczenie, że:
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego;
- nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nie toczy się przeciwko niemu takie postępowanie;
- nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
- oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
i. Ewentualne listy referencyjne,
j. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

4. Ofertę w formie papierowej należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na dyrektora", w terminie do dnia 21 lipca 2014 roku na adres siedziby Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Mrozowa Wola”, Mrozowa Wola 32g, 07-104 Stoczek, lub przesłać na e-mail: srw.mrozowa_wola@op.pl

5. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja powołana przez Zarząd Stowarzyszenia  Rozwoju Wsi „Mrozowa Wola”

6. O dopuszczeniu do postępowania , zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną, terminie i miejscu jej przeprowadzenia jak i wynikach Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie

7. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod nr Tel 668 133 467

Źródło: Mariola Figat - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi "Mrozowa Wola"

Data publikacji: 26 czerwiec 2014r.

Wprowadzenie: Administrator