Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Konkurs na zatrudnienie Głównego Księgowego w biurze LGD „Bądźmy Razem”

Konkurs na

Zatrudnienie Głównego Księgowego w biurze LGD „Bądźmy Razem”
do prowadzenia kompleksowej obsługi księgowej
dla
Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” w Łochowie
ul. 1 Maja 2, lok. 306, 07-130 Łochów
tel.: 22 300 14 55, e-mail: lgdbadzmyrazem@gmail.pl
strona internetowa: www.lgdbadzmyrazem.pl

 

Jednostka: Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”
Data ogłoszenia: 06-08-2014
Termin składania dokumentów:      15-08-2014
Wprowadzono do BIP: 06.08.2014r.

Jednostka ogłaszająca ofertę: Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”
Stanowisko: Główny Księgowy
Wykształcenie: Średnie ekonomiczne z minimum 10 – letnim stażem pracy w zawodzie księgowego lub wyższe ekonomiczne. Uprawnienia, kwalifikacje w zakresie wykonywania zawodu pracownika księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, kadrowo – płacowych oraz ZUS z obsługą płatnika.


Wymagania związane ze stanowiskiem


Obywatelstwo polskie, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystania w pełni z praw publicznych, niekarany, posiada, co najmniej 3-letnią praktykę księgową, mile widziana znajomość języków obcych, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie zawodowe w rozliczaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Znajomość aktów prawnych dotyczących Lokalnych Grup Działania a w szczególności PROW Oś 4 LEADER. Umiejętność obsługi programów księgowych i biurowych, zdolności organizacyjne, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, wysoka kultura osobista.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej księgowości Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”;
 • opracowanie planu kont dla Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem”;
 • przygotowanie dokumentów do księgowania: opisanie, zatwierdzenie pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym;
 • dekretowanie a następnie księgowanie dokumentów Stowarzyszenie- LGD;
 • sporządzenie zestawień obrotów i sald;
 • uzgadnianie sald z kontrahentami;
 • prowadzenie raportów kasowych;
 • sporządzenie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat);
 • przekazywanie bieżących informacji o sytuacji finansowej Stowarzyszenia- LGD;
 • sporządzanie i dokonywanie przelewów płatności Stowarzyszenia dla pracowników, firm i instytucji, (w tym do BGK z zachowaniem proporcji: 80%/20% traktując każdy oddzielnie);
 • sporządzanie rozliczenia rocznego CIT-8, 4R, oraz PIT 11 i przedkładanie do Urzędu Skarbowego;
 • obliczenie należnych zaliczek na podatek dochodowy wynikających zawartych umów, sporządzanie i dokonywanie przelewów, prowadzenie kart wynagrodzeń;
 • sporządzanie PIT-u rocznego 4R i złożenie w Urzędzie Skarbowym;
 • prowadzenie kart wynagrodzeń, sporządzanie list płac pracowników oraz dokonywanie przelewów wynagrodzeń;
 • sporządzanie listy obecności oraz miesięcznej ewidencji czasu pracy;
 • rozliczanie składek ZUS, wynikających z wszystkich zawieranych umów, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych oraz dokonywanie przelewów dla ZUS;
 • prowadzenie spraw kadrowych oraz teczek akt osobowych; sporządzanie umów o pracę, rozlicznie urlopów pracowniczych, sporządzanie świadectw pracy, rozliczanie zwolnień lekarskich;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych;
 • przygotowanie umów dla wykonawców usług wynikających z bieżącej pracy LGD, oraz wystawianie rachunków;
 • przedkładanie w BGK do wglądu wszystkich niezbędnych dokumentów księgowych celem sprawdzenia, sporządzenia kopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem;
 • dostarczenie i odbiór dokumentów do BGK w Warszawie;
 • bieżące księgowanie i rozliczanie wydatków finansowych ze środków pożyczki oraz przedkładanie informacji o wysokości wykorzystanej kwoty pożyczki;
 • sporządzanie wniosku o płatność,
 • sporządzanie sprawozdań rocznych i przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków,
 • inne zadania, nie ujęte powyżej, a wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie księgowości.

Wymagane dokumenty:

1.    Życiorys (CV),
2.    List motywacyjny,
3.    Kwestionariusz osobowy,
4.    Kserokopia dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
5.    Kserokopia świadectw pracy,
6.    Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
7.    Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.


Miejsce składania dokumentów:

Biuro LGD „Bądźmy Razem”, ul. 1 Maja 2, lok. 306, 07-130 Łochów, godz.8.00-15.00

 

Termin składania dokumentów:

15.08.2014 r. do godziny: 15.00

 

Sposób składania dokumentów:

W zamkniętej kopercie opisanej: „Kandydat na stanowisko Głównego Księgowego LGD „Bądźmy Razem”

 

 

 

Źródło:www.lgdbadzmyrazem.pl

Data publikacji: 12 sierpień 2014 r.

Wprowadzenie: Administrator