Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Magda Ojdana

Z-ca Głównego Księgowego Budżetu

 

Pokój nr 9, tel. 025 691-90-20 w. 33

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki  wspólne dla wszystkich pracowników:

 1. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja. Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 3. Stosowanie obowiązującego jednolitego  rzeczowego wykazu akt.
 4. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 5. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej.
 6. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 7. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami  oraz w kontaktach z petentami.
 8. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 9. Dbałość o powierzone  mienie.
 10. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią ,
 11. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy stanowiska.
 12. Opracowywanie  projektów uchwał , decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 13. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 14. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 15. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków  a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

Obowiązki szczególne :

 1. Prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej dla potrzeb budżetu Gminy,
 2. Prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowości jednostek budżetowych środków specjalnych, funduszy celowych i FŚS poszczególnych jednostek budżetowych.
 3. Ewidencjonowanie, księgowanie nakładów inwestycyjnych, remontowych i ich rozliczanie,
 4. Prowadzenie rejestru nabycia VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7,
 5. Ewidencjonowanie, księgowanie rozliczeń podatku VAT,
 6. Prowadzenie Obsługi finansowo-księgowej SDPS w Starych Lipkach,
 7. Dekretowanie dokumentów,
 8. Sporządzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, środków specjalnych, funduszy celowych,
 9. Ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 10. Przestrzeganie terminowości przeprowadzania inwentaryzacji,
 11. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej w wydatkach budżetowych,
 12. Prowadzenie gospodarki finansowej Gminy oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami,
 13. Czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem budżetu,
 14. Opracowanie zbiorczego sprawozdania finansowego z wykonania budżetu,
 15. Wprowadzanie do BIP  danych z zakresu działania  referatu,
 16. Współdziałanie z Referatami w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych,
 17. Pozyskiwanie informacji o programach pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w gminie,
 18. Pełnienie zastępstwa stanowiska ds. księgowości budżetowej,
 19. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta, Skarbnika Gminy.