Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Maria Rucińska

Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieniem komunalnym

 

 

Pokój nr 13, tel. 025 691-90-20 w. 27

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki wspólne dla wszystkich pracowników:

 1. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja. Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu czynności przypisanych do stanowiska oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 3. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 4. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 5. Zachowanie tajemnicy służbowej oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej.
 6. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 7. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z petentami.
 8. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 9. Dbałość o powierzone mienie.
 10. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim ,
 11. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy stanowiska.
 12. Opracowywanie projektów uchwał , decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 13. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 14. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 15. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

Obowiązki szczególne :

 1. Prowadzenie ewidencji i spraw związanych z gospodarką gruntami będącymi własnością Gminy;
 2. Organizacja i przeprowadzanie przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy;
 3. Przekształcenie prawa wieczystego użytkownika w prawo własności
 4. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy;
 5. Ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami;
 6. Wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości;
 7. Wydawanie zgody na zrzeczenie się własności nieruchomości;
 8. Prowadzenie ewidencji wspólnot wsi;
 9. Organizowanie przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych;
 10. Organizowanie programu usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenie spraw w tym zakresie (wodociągi, kanalizacja, wysypisko odpadów komunalnych ).
 11. Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest .
 12. Prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji gruntów.
 13. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne a w szczególności :
  • wydawanie postanowień o wszczęciu postępowań rozgraniczeniowych,
  • wydawanie postanowień i decyzji zatwierdzających podział nieruchomości ,
  • wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
  • zlecenie opracowań wyceny gruntów.
 14. Sporządzanie projektów planu przestrzennego zagospodarowania terenu, podawanie do publicznej wiadomości ich treści, zbieranie uwag, wniosków, przedkładanie wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu Radzie Gminy do uchwalenia.
 15. Dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
 16. Wykonywanie zadań gminy wynikających z planowania przestrzennego,
 17. Współudział w sprawach ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych ,
 18. Tworzenie oraz gospodarowanie zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy ,
 19. Prowadzenie spraw z zakresu zapobiegania uprawie maku i konopi ,
 20. Prowadzenie spraw z zakresu realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o zapobieganiu narkomanii ,
 21. Realizacja zadań z zakresu ustawy - Prawo wodne, rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego ,
 22. Sprawowanie administracji z zakresu łowiectwa, zezwoleń leśnictwa,
 23. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną ,
 24. Przestrzeganie i realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie prowadzonych zadań,
 25. Przygotowanie i przekazanie danych z zakresu działania referatu do Administratora Biuletynu Informacji Publicznej ,
 26. Współdziałanie z Referatami w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych,
 27. Pozyskiwanie informacji o programach pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w gminie,
 28. Pełnienie zastępstwa stanowiska ds. rolnictwa i ochrony środowiska