Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Marzena Chmura

Skarbnik Gminy - Główny księgowy budżetu / Kierownik Referatu Finansowego

 

Pokój nr 9, tel. 025 691-90-20 w. 31

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki ogólne:

 1. Kierowanie całokształtem działalności referatu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja.  Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 3. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 4. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 5. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 6. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej.
 7. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 8. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z petentami.
 9. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 10. Dbałość o powierzone mienie.
 11. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
 12. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy referatu.
 13. Opracowywanie projektów uchwał, decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 14. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 15. Przestrzeganie ustawy  Prawo zamówień publicznych.
 16. Sprawowanie bieżącej kontroli w zakresie działalności kierowanego referatu działalności referatu.
 17. Opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności podległych pracowników.
 18. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków  a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta i Sekretarza Gminy.

Obowiązki szczególne:

 1. Prowadzenie  nadzoru nad przygotowaniem i realizacją uchwał Rady i Zarządzeń Wójta dotyczących budżetu gminy,
 2. Opracowanie projektu budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. Dokonywanie  analiz budżetu, na bieżąco informowanie  Wójta o jego realizacji,
 4. Przekazywanie  pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytycznych  oraz danych  niezbędnych do opracowania projektu budżetu,
 5. Dokonywanie kontroli finansowej w podległym referacie i w jednostkach gminnych i w tym celu przygotowanie  i organizowanie obiegu dokumentów finansowych,
 6. Udzielanie kontrasygnaty na dokumentach, w których ustalane są zobowiązania pieniężne,
 7. Sprawowanie nadzoru nad pracą referatu finansowego,
 8. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją dochodów ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat,
 9. Przestrzeganie terminowości przeprowadzania inwentaryzacji,
 10. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej w wydatkach budżetowych,
 11. Prowadzenie gospodarki finansowej Gminy oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami,
 12. Czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem budżetu,
 13. Opracowanie zbiorczego sprawozdania finansowe z wykonania budżetu,
 14. Planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku,
 15. Dekretowanie dokumentów finansowych i zatwierdzanie  do  wypłaty ,
 16. Współdziałanie z Referatami w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych,
 17. Pozyskiwanie informacji o programach pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w gminie,
 18. Inne zlecone przez Wójta.