Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Milena Jakubisiak

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

 

Pokój nr 7, tel. 025 691-90-20 w. 25

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki  wspólne dla wszystkich pracowników:

 1. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja. Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 3. Stosowanie obowiązującego jednolitego  rzeczowego wykazu akt.
 4. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 5. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej.
 6. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 7. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami  oraz w kontaktach z petentami.
 8. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 9. Dbałość o powierzone  mienie.
 10. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim ,
 11. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy stanowiska.
 12. Opracowywanie  projektów uchwał , decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 13. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 14. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 15. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków  a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

Obowiązki szczególne:

 1. Prowadzenie księgowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Prowadzenie dokumentacji oraz zbieranie informacji stanowiących podstawę do ustalenia kwoty opłat.
 3. Nadzorowanie terminowego uiszczania należności oraz prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie posiadanych uprawnień.
 4. Organizowanie inkasa opłat.
 5. Współpraca z US, ZUS, bankami i innymi instytucjami w zakresie prowadzonych spraw.
 6. Sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.
 7. Prowadzenie spraw z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego  pracowników  (nauczycieli) placówek  oświatowych w szczególności:
  • zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników,
  • sporządzanie miesięcznych rozliczeń z ZUS.
 8. Prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników jednostek oświatowych (za wyjątkiem pracowników obsługi) w szczególności:
  • sporządzanie list płac z wynagrodzeń miesięcznych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego  oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego,
  • ustalanie uprawnień do zasiłków rodzinnych, chorobowych, macierzyńskich, pielęgnacyjnych,
  • prowadzenie kart zasiłkowych,
  • prowadzenie kart podatkowych,
  • prowadzenie kart zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
  • sporządzanie miesięcznych raportów imiennych dla pracowników,
  • sporządzanie rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych, w ramach robót interwencyjnych, umów o zatrudnienie bezrobotnego absolwenta,
  • rozliczenie z PFRON i sporządzanie miesięcznych deklaracji,
  • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników.
 9. Przygotowanie wypłat z tytułu umów zlecenia osób wykonujących usługi na rzecz  jednostek oświatowych.
 10. Sporządzenie przelewów od wynagrodzeń i pochodnych.
 11. Sporządzanie sprawozdań do GUS i innych instytucji  w zakresie prowadzonych spraw.
 12. Wydawanie zaświadczeń z zakresu prowadzonych spraw.
 13. Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla byłych pracowników placówek oświatowych z terenu Gminy.
 14. Sporządzanie druku RP-7 w celu ustalenia kapitału początkowego pracowników jednostek oświatowych.
 15. Prowadzenie obsługi  finansowo – księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek oświatowych.
 16. Pełnienie zastępstwa stanowiska ds. księgowości budżetowej.