Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Monika Oniśk

Inspektor  ds. rolnictwa i ochrony środowiska

 

Pokój nr 13, tel. 025 691-90-20 w. 26

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki  wspólne dla wszystkich pracowników:

 1. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja. Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 3. Stosowanie obowiązującego jednolitego  rzeczowego wykazu akt.
 4. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 5. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej.
 6. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 7. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami  oraz w kontaktach z petentami.
 8. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 9. Dbałość o powierzone  mienie.
 10. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim ,
 11. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy stanowiska.
 12. Opracowywanie  projektów uchwał , decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 13. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 14. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 15. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków  a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

Obowiązki szczególne :

 1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne, a w szczególności:
  • planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  • planowanie oświetlenia dróg, ulic i placów znajdujących się na terenie gminy.
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 3. Wydawanie decyzji środowiskowych zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz.U z 2008r. nr 199, poz. 1227).
 4. Prowadzenie i  aktualizacja ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
 5. Budowa, modernizacja i konserwacja dróg gminnych, ulic, mostów i placów oraz nadzór nad ich eksploatacją.
 6. Wnioskowanie w sprawie zaliczania dróg do właściwych kategorii.
 7. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych lub zjazdu z drogi oraz naliczanie opłat.
 8. Wydawanie decyzji  oraz naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
 9. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
 10. Naliczanie opłat za usunięcie drzew i krzewów.
 11. Załatwianie spraw z zakresu zalesiania gruntów.
 12. Przestrzeganie i realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie prowadzonych zadań.
 13. Przygotowanie i przekazanie danych z zakresu działania referatu do Administratora Biuletynu Informacji Publicznej.
 14. Współdziałanie z Referatami w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych.
 15. Pozyskiwanie informacji o programach pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w gminie.
 16. Pełnienie zastępstwa stanowiska d.s  planowania przestrzennego i gospodarki mieniem  komunalnym .