Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Szkoły

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Mrozowa Wola”, które jest organem prowadzącym, Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mrozowej Woli, ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Szkoły.

 1. Opis stanowiska:
  • Kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz
  • Partnerska współpraca z organem prowadzącym, kolegium nauczycielskim oraz rodzicami
  • Współdziałanie z władzami Stowarzyszenia, oświatowymi i samorządowymi
  • Promowanie placówki i jej osiągnięć
  • Prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa
  • Przygotowanie planu finansowego szkoły
  • Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym
  • Aktywne pozyskiwanie nowych uczniów i organizacja rekrutacji dzieci do szkoły
  • Wspieranie pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych na działalność szkoły
 2. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące warunki:
  • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
  • Ukończył studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce w której kandydat ubiega się o stanowisko dyrektora,
  • Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela,
  • W okresie dwóch lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
  • Posiada, potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim, warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie placówki oraz na stanowisku kierowniczym,
  • Nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 i nr 137 poz.1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
  • Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  • Nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15,poz.148 z późn. zm).
  • Umiejętnie posługuje się programami komputerowymi, w tym sprawozdawczymi ( SIO )
  • Mile widziane:
   • Ukończone studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny – Zarządzanie Oświatą,
   • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
   • Rozeznanie w środowisku lokalnym,
   • Znajomość Ustawy o systemie oświaty i przepisów wykonawczych
 3. Dokumentacja składana przez kandydata na dyrektora placówki powinna zawierać:
  • Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania szkoły,
  • Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela ,
  • Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe, zgodne z wymaganiami (w tym dyplomy ukończenia studiów wyższych, podyplomowych, potwierdzających przygotowanie pedagogiczne),
  • Dokumenty poświadczające staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
  • Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego,
  • Ocenę pracy, o której mowa w punkcie 2 pkt d
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela w danym typie placówki oraz na stanowisku kierowniczym;
  • Oświadczenie, że:
   • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego;
   • nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nie toczy się przeciwko niemu takie postępowanie;
   • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
   • oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  • Ewentualne listy referencyjne,
  • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 4. Ofertę w formie papierowej należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na dyrektora", w terminie do dnia 14 kwietnia 2015 roku na adres siedziby Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Mrozowa Wola”, Mrozowa Wola 32g, 07-104 Stoczek, lub przesłać na e-mail: srw.mrozowa_wola@op.pl
 5. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja powołana przez Zarząd Stowarzyszenia  Rozwoju Wsi „Mrozowa Wola”
 6. O dopuszczeniu do postępowania , zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną, terminie i miejscu jej przeprowadzenia jak i wynikach Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie
 7. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania można uzyskać pod nr Tel 668 133 467

Data publikacji: 25 marca 2015r.

Źródło: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Mrozowa Wola”

Wprowadzenie: Administrator