Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze śrdoków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)


ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Priorytet VI
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

Działanie 6.2 Turystyka
w zakresie:


dofinansowania projektów polegających na utworzeniu, bądź powiększeniu kompleksowej oferty turystycznej składającej się z przynajmniej kilku składników. Poprzez składniki oferty turystycznej należy rozumieć wszystkie oferowane usługi, które powodują, że oferta jest bardziej atrakcyjna i konkurencyjna dla klientów .

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie etapowanego konkursu otwartego bez preselekcji.

 

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/6.2/2/2013, przeznaczona jest kwota:3 000 000 EUR
Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; parki narodowe i krajobrazowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; instytucje kultury; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

 

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, który jest dostępny na stronie internetowej www.mazowia.eu .
Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty od 27 marca 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków, w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.

 

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, do momentu wyczerpania limitu środków określonych na poziomie 250 % kwoty przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu przez Dyrektora MJWPU. Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. O terminie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data i godzina jego wpływu do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – trzeci kwartał 2013 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa będą opublikowane na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu .

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków w siedzibie MJWPU, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu .


Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym MJWPU:
Infolinia: 0801 101 101; e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

Źródło: Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Data publikacji: 27 marzec 2013 r.

Wprowadzenie: Administrator