Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY STOCZEK

Od stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy będą korzystali z prostego sytemu , który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację, mniejsze zaśmiecenie środowiska.


Dla mieszkańców najistotniejszą zmianą będzie zastąpienie obowiązku podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem posiadającym stosowne zezwolenie Wójta Gminy i zapłaty za usługę na rzecz tych przedsiębiorstw, obowiązkiem opłaty na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
•    odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
•    tworzenia i utrzymania punktu  selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
•    obsługi administracyjnej tego systemu.


Odbiór odpadów komunalnych będzie prowadzony przez przedsiębiorstwo, które będzie wyłonione w drodze przetargu.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada selektywne pozbywanie się odpadów przez wszystkich właścicieli gospodarstw domowych. Wiąże się to z koniecznością osiągnięcia przez gminę wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpowiednich frakcji odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Wytwarzane na terenie gminy odpady mają trafić do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalny właściwych dla regionu zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza .

 

W związku z wprowadzanymi zmianami Rada Gminy Stoczek na sesji w dniu 22 marca 2013 r. podjęła szereg stosownych uchwał regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi. Gmina Stoczek  nowym systemem objęła wyłącznie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, natomiast nie będą nim objęte tzw. nieruchomości niezamieszkałe, tj.: podmioty prowadzące działalność gospodarczą, punkty handlowe, szkoły, przedszkola, budynki użyteczności publicznej. 
Właściciele nieruchomości, od których Gmina nie będzie odbierać odpadów, a na których powstawać będą odpady komunalne powinni we własnym zakresie zapewnić odbiór odpadów poprzez zawarcie stosownej umowy z uprawnionym podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.


W przypadku, gdy na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy i jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza to  systemem odbioru odpadów komunalnych przez gminę objęci zostaną wyłącznie mieszkańcy zamieszkujący daną nieruchomość. Z prowadzonej działalności gospodarczej również powinna być zawarta stosowna umowa z uprawnionym podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.


Wysokość stawki opłaty  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych uzależniona będzie od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe oraz od sposobu zbierania odpadów (segregowane, niesegregowane).

Liczba osób zamieszkujących gospodarstwo

Miesięczna opłata za odpady segregowane na osobę

Miesięczna opłata za odpady niesegregowane na osobę

1 do 3

7 zł

14 zł

4 do 6

6 zł

12 zł

7 i więcej

5 zł

10 złKolejnym etapem wdrażania przez gminę nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości lub zarządcę do Wójta Gminy Stoczek w terminie do dnia 15 maja 2013 r.  W razie jej niezłożenia lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 


W przypadku jakichkolwiek trudności w wypełnieniu deklaracji pomoc będzie można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoczek  Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego  i Ochrony Środowiska,  pok. 13 lub telefonicznie pod nr tel. (25) 691-90-20 (wew. 26).
Możliwość pobrania deklaracji  w Urzędzie Gminy Stoczek pok. 13 , Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, u sołtysa wsi oraz ze strony internetowej Urzędu Gminy Stoczek : www.bip.stoczek.net.pl w zakładce Gospodarka Odpadami- informacja dla mieszkańców.


W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe będzie można dokonać korekty deklaracji. Zmiany należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpi zmiana danych określonych w deklaracji. W przypadku nieuiszczenia opłaty w określonym  terminie deklaracja będzie podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z zapisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy w Stoczku  albo elektronicznie za pośrednictwem  Elektronicznej  Platformy Usług Administracji Publicznej  ( e-PUAP)  na Elektroniczna Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy w Stoczku ,  podpisaną profilem zaufanym lub podpisem certyfikowanym w formatach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów  z dnia  11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów elektronicznych (Dz. U. nr 212 poz. 1766).Nowy system zbierania odpadów na terenie Gminy Stoczek będzie funkcjonował z podziałem na: „frakcja sucha”, „frakcja mokra”, odpady zielone oraz popiół .
1)   Makulatura, szkło, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe ( frakcja sucha) – worek lub pojemnik w kolorze białym
2) odpady zmieszane oraz pozostałe po selektywnej zbiórce wraz z pozostałymi bioodpadami (frakcja mokra) ( odpady  łazienkowe, kuchenne nie nadające się  do kompostowania) – worek lub pojemnik w kolorze czarnym; 
3)    odpady ogrodowe i zielone – worek lub pojemnik w kolorze zielonym
4)    popiół – worek lub pojemnik w kolorze szarym

 

W ramach wniesionej opłaty podmiot  uprawniony do odbioru odpadów wyposaży nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w worki uwzględniając ilość osób zamieszkałych na nieruchomości.

 

Odpady zbierane będą z następującą częstotliwością :
1)    odpady zmieszane oraz pozostałości z segregowania odpadów wraz z pozostałymi bioodpadami (frakcja mokra) - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
2)    odpady ogrodowe i zielone – nie rzadziej niż raz  w miesiącu w miesiącach
od kwietnia do października
3)    papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, zmieszane odpady opakowaniowe oraz inne frakcje zbierane w sposób selektywny - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
4)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – nie rzadziej niż dwa razy w roku ;
5)    odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie - raz w kwartale na indywidualne zgłoszenie do Urzędu Gminy w  Stoczku, Referat Rolnictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
6)    popiół z pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródłach ciepła-  w okresie od października do kwietnia  nie rzadziej niż raz w miesiącu


Odpady niebezpieczne obierane będą w zorganizowanych punktach zbiórki :
- przeterminowane leki - Apteka w Stoczku, ul. 3 Maja 1,
- zużyte baterie - Szkoły Podstawowe w Stoczku, Toporze, Grygrowie  i Gimnazjum w Stoczku.

 

Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać zebrane odpady do specjalnie zorganizowanego punktu  selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK- w miejscowości Gajówka Zachodnia  czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00.

 

Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy określono następująco:
•    za I kwartał do 15 stycznia danego roku,
•    za II kwartał do 15 kwietnia danego roku,
•    za III kwartał do 15 lipca danego roku,
•    za IV kwartał  do  15 października  danego roku.

 

Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 lipca 2013 r. i obejmuje okres
od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszczana z góry raz na kwartał w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego.
Opłatę należy wnosić:

  • do  sołtysów ,
  • przelewem na rachunek bankowy Gmina Stoczek nr konta; Powiatowy Bank  Spółdzielczy w Węgrowie Oddział Stoczek 90923600080130010120000020 ,
  • do kasy Urzędu Gminy w Stoczku  czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-  14.00

 

Przypominamy mieszkańcom Gminy Stoczek o konieczności wypowiedzenia dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych. Umowę należy wypowiedzieć ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. Wzór wypowiedzenia dostępny jest na stronie internetowej  zgk.stoczek@interia.pl lub w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
w Stoczku, ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek .

 

Bliższych informacji na temat wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Stoczek w Referacie Rolnictwa , Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska  ,  pok. 13,  tel. (25) 691 90 20 (wew. 26) .

Dokumenty do pobrania:

  1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Tekst: Jolanta Kowalik-Kierownik Referatu Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Data Publikacji: 29 kwietnia 2013r.

Wprowadzanie: Administrator