Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Stoczek


O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczącego  Rady Gminy  Stoczek
z dnia  15 kwietnia  2014r.
w sprawie  zwołania XXXVIII  Sesji Rady Gminy StoczekNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) z w o ł u j ę  XXXVIII zwyczajne  posiedzenie  Sesji  Rady Gminy w Stoczku w dniu 28 kwietnia 2014r. ( poniedziałek) o godz. 1000  w budynku Urzędu Gminy  i OSP w Stoczku  ul. Kosowska 5  z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja  Wójta Gminy  z  bieżącej działalności  .
5. Interpelacje , zapytania  radnych.
6. Ocena  stanu  bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Stoczek za rok 2013.
7. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Stoczek za rok 2013.
8. Współpraca z  PGE Dystrybucja SA o. Warszawa Rejon Energetyczny Wyszków oraz plany inwestycyjne i remontowe dot. infrastruktury energetycznej  Gminy Stoczek.
9. Sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  za 2013rok.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
11. Podjęcie uchwał  w sprawach  :
1) zmian  w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Stoczek na lata 2014-  2034;
2) zmian w budżecie gminy na rok 2014;
3) przystąpienia Gminy Stoczek do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”  współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12. Sprawozdanie z działalności SDPS w Starych Lipkach  za 2013rok.
13. Sprawozdanie z  realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.
14. Udzielenie odpowiedzi na  interpelacje, zapytania.
15. Przyjęcie protokółu z XXXVII  posiedzenia Sesji Rady Gminy.
16. Sprawy różne.
17. Wolne wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

/ - /  mgr inż. Paweł Stelmach