Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Stoczek z dnia 09 czerwca 2014 r.

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Stoczek z dnia 09 czerwca 2014 r.

w sprawie zwołania XXXIX Sesji Rady Gminy Stoczek

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U z 2013r., poz.594 )  z w o ł u j ę  XXXIX  zwyczajne  posiedzenie  Sesji  Rady Gminy w Stoczku   w dniu  16 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10-tej  w  budynku  Urzędu Gminy i OSP w Stoczku ul. Kosowska 5 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja  Wójta Gminy  z  bieżącej działalności.
5. Interpelacje, zapytania radnych .
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2013.
1) przedłożenie sprawozdania z wykonania  budżetu przez  Wójta Gminy;
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy  w Ostrołęce  o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu;
3) wysłuchanie opinii stałych komisji rady o wykonaniu budżetu;
4) dyskusja;
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 2013 r.;
6) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2013;
7) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy  w Ostrołęce o wniosku Komisji Rewizyjnej;
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2013.
7. Zatwierdzenie  sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie Gruszczyno za 2013 r.
8. Podjęcie uchwał  w sprawach:
1)zmian  w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Stoczek na lata 2014-2034;
2)zmian w budżecie gminy na rok 2014;
3) określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w przedszkolach, dla których organem  prowadzącym jest  Gmina Stoczek.
9.Udzielenie odpowiedzi na  interpelacje, zapytania .
10.Przyjęcie protokółu z XXXVIII  posiedzenia Sesji Rady Gminy.
11.Sprawy różne .
12.Wolne wnioski i oświadczenia.
13.Zamknięcie Sesji Rady Gminy.

 


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr inż. Paweł Stelmach