Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Stoczek z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zwołania XXXVII Sesji Rady Gminy Stoczek

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczącego Rady Gminy Stoczek z dnia 10 marca 2014r.

w sprawie zwołania XXXVII Sesji Rady Gminy Stoczek

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz.  U z 2013r. , poz. 594 z późn. zm.)  z w o ł u j ę  XXXVII zwyczajne  posiedzenie  Sesji  Rady Gminy w Stoczku w dniu 24 marca 2014r. ( poniedziałek) o godz. 10.00  w budynku Urzędu Gminy i OSP w Stoczku  ul. Kosowska 5 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji .

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja  Wójta Gminy  z  bieżącej działalności.

5. Interpelacje, zapytania  radnych.

6. Informacja z pracy Kół Łowieckich działających na terenie Gminy Stoczek.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach prowadzonych przez Gminę Stoczek, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, o której mowa w art.30a ust.2 ustawy Karta Nauczyciela.

8. Podjęcie uchwał  w sprawach:

1) zmian  w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Stoczek na lata 2014-  2034;

2) zmian w budżecie gminy na rok 2014 ;

3) wyrażenia zgody i upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy z Zarządem Powiatu Węgrowskiego dotyczącej realizacji i współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4215 W (3616) Starawieś  –  Huta Gruszczyno od km 5+316 do km 5+ 986 dł. odcinka 0,67 km ;

4) funduszu sołeckiego na rok  budżetowy 2015;

5) przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoczek w 2014 roku;

6) przyjęcia Gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stoczek w latach 2014-2020;

7) zmiany Uchwały Nr  XXXVI/243/2013 Rady Gminy Stoczek  z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy  stałych komisji Rady Gminy Stoczek na rok 2014;

8) wyrażanie zgody na sprzedaż działki nr 30 o pow. 0,2679 ha położonej  we  wsi Mrozowa Wola .

9. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013.

10. Udzielenie odpowiedzi na  interpelacje , zapytania .

11. Przyjęcie protokółu z XXXVI  posiedzenia Sesji Rady Gminy.

12. Sprawy różne.

13. Wolne wnioski i oświadczenia.

14. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy

/ - /  mgr inż. Paweł Stelmach

Źródło: Rada Gminy Stoczek

Data publikacji: 20 marzec 2014r.

Wprowadzenie: Administrator