Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Stoczek z dnia 21 stycznia 2014 r.

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Gminy Stoczek z dnia 21 stycznia 2014 r.

w sprawie zwołania XXXVI Sesji Rady Gminy StoczekNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję  XXXVI zwyczajne  posiedzenie Sesji Rady Gminy w Stoczku w dniu 29 stycznia 2014 r. (środa) o godz. 10.00 w budynku  Urzędu Gminy  i OSP w Stoczku ul. Kosowska 5 z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja  Wójta Gminy  z  bieżącej działalności.

5. Interpelacje, zapytania  radnych.

6. Przyjęcie ramowego planu  pracy Rady Gminy  i stałych komisji Rady Gminy.

7. Podjęcie uchwał  w sprawach:

1) zmian  w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Stoczek na lata 2014 - 2034;

2) zmian w budżecie gminy na rok 2014;

3) przyjęcia Programu Osłonowego z zakresie dożywiania  „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020„;

4) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie : posiłków w szkołach i w przedszkolach dla dzieci i młodzieży, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania „na lata 2014 – 2020;

5) zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie: posiłków w szkołach i w przedszkolach dla dzieci i młodzieży , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych programem wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania: na lata 2014-2020;

6) upoważnienia Kierownika GOPS w Stoczku do załatwiania indywidualnych spraw  z zakresu administracji publicznej;

7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie  na rzecz  Zakładu Gospodarki Komunalnej  spółki  z o.o. w Stoczku  dóbr zakupionych i wybudowanych w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku wraz z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową w miejscowości Stoczek, Drgicz, Gajówka  Zachodnia„

8)zmiany uchwały nr XXXV/238/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/195/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu;

9) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy;

10) przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Stoczek do roku 2020 r.

8.Udzielenie odpowiedzi na  interpelacje, zapytania.

9.Przyjęcie protokółu XXXV posiedzenia Sesji Rady Gminy.

10. Sprawy różne.

11. Wolne wnioski i oświadczenia.

12. Zamknięcie Sesji Rady Gminy.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

/ - /  mgr  Grażyna Krzyżanowska

Źródło: Rada Gminy Stoczek

Data publikacji: 23 styczeń 2014r.

Wprowadzenie: Administrator