Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Ogłoszenie dotyczące konkursu RPO WM, 2.2 Rozwój e-usług

logo POKL

Mazowiecka Jednostka Wdsrażania Programów Unijnych  (MJWPU) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 Rozwój e-usług w zakresie:

  • tworzenia i wdrażania systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym
  • i lokalnym w zakresie egovernment oraz zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office),
  • elektronicznych usług i treści dla biznesu i obywateli – dziedzinowych platform usług, rozwoju zasobów cyfrowych realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im jednostki organizacyjne,
  • e-usług w administracji publicznej,
  • elektronicznego obiegu dokumentów i systemu elektronicznych tożsamości (eID),
  • e-usług świadczonych przez jednostki naukowe i szkoły wyższe na rzecz mieszkańców regionu,
  • tworzenia i rozwoju platform cyfrowych związanych z e-zdrowiem, e-opieką, e-konsultacjami,

w tym systemów umożliwiających jednostkom służby zdrowia bezpieczną wymianę danych o pacjentach.


Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.


Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/2.2/1/2012, przeznaczona jest kwota: 12 500 000 EUR*

 

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie – jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ; jednostki naukowe; szkoły wyższe; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej); administracja rządowa.

 

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dostępnym na stronie internetowej www.mazowia.eu .

 

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty od 29 czerwca 2012 r. do 31 lipca 2012 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków, w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 31 lipca 2012 roku o godz. 16.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mazowia.eu .

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków, w siedzibie MJWPU (ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa) oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu .

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym MJWPU:
Infolinia: 22 542 22 73, 22 542 22 77; E-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

*Przewalutowania dokonuje się według kursu z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków unijnych.

 

Źródło: Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Data publikacji: 2 lipca 2011 r.

Wprowadzenie: Administrator