Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

OGŁOSZENIE O NABORZE NA MAŁE PROJEKTY

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania “Bądźmy Razem” za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty.


W budżecie LGD „Bądźmy Razem” na działanie „Małe projekty” przewidziano kwotę 210 000,00 zł.


Termin składania wniosków: 7 kwietnia – 28 kwietnia 2010 r. do godz. 16:00


Miejscem składania wniosków jest siedziba biura LGD znajdująca się przy ul. 1 Maja 2 w Łochowie.


Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.


Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach Osi 4 Leader w ramach PROW 2007 -2013 Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl oraz www.lgdbadzmyrazem.pl

 

Kryteria wyboru projektów:
Lokalne kryteria przyjęte do działania „Wdrażanie LSR – małe projekty” znajdują się na stronie www.lgdbadzmyrazem.pl
Wysokość pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden mały projekt.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca!

 

We wniosku należy:
• w opisie celów operacji precyzyjnie określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Bądźmy Razem”, przyczyni się operacja wymieniona we wniosku. Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru działania LGD „Bądźmy Razem” oraz lokalne kryteria wyboru projektów udostępnione są na stronie internetowej LGD „Bądźmy Razem”.
• w opisie zadań planowanych w ramach małego projektu należy szczegółowo wskazać związane z nimi przedsięwzięcia (podając nazwę i numery), wymienione w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD “Bądźmy Razem”.
• w opisie operacji zamieścić informację o charakterystyce prawnej wnioskodawcy oraz dane identyfikacyjne i PESEL osoby wyznaczonej jako kierownik projektu (dotyczy wnioskodawców będących osobami prawnymi).


Wnioskodawcy realizujący małe projekty w ramach partnerstwa dołączają do wniosku umowę partnerstwa.


Wnioskodawcy realizujący projekt na terenie lub odniesieniu do wielu miejscowości zobowiązani są wskazać je wszystkie. W przypadku braku możliwości określenia miejsca realizacji projektu, powinna być wskazana miejscowość stanowiąca siedzibę Wnioskodawcy.


Beneficjenci:
1. osoby fizyczne, które są:
- obywatelami państwa członkowskiego UE;
- pełnoletnie;
- zamieszkałe na obszarze LGD „Bądźmy Razem” (tj. w gminie Łochów, Korytnica lub Stoczek), lub prowadzące działalność gospodarczą na tym obszarze.
2. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:
- działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz w gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze LGD „Bądźmy Razem” lub prowadzące działalność na w/w obszarze;
- utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze LGD „Bądźmy Razem” lub prowadzą działalność na tym obszarze.

UWAGA!

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy i samodzielnie nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach małych projektów, ponieważ nie posiada osobowości prawnej, a ustawa stanowiąca podstawę do tworzenia jednostek pomocniczych gmin (art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, z późn. zm.)), nie nadała tym jednostkom zdolności prawnej.


Podobnie kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich (jeśli nie są zarejestrowane w formie np. stowarzyszenia), z uwagi na brak osobowości prawnej lub zdolności prawnej nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach małych projektów.

 

Tekst: Renata Flak, Sekretarz Gminy Stoczek

Data publikacji: 22 marca 2010 r.

Wprowadzenie: Administrator