Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku

W związku z realizacją projektu systemowego

pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Gminie Stoczek”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku

ogłasza nabór na stanowisko Asystenta rodziny.


Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie
Przewidziany termin zatrudnienia: maj 2013r.
Okres zatrudnienia: maj 2013r. –  grudzień 2013r.


1.    Wymagania konieczne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
-  nieposzlakowana opinia,
- zaświadczenie o niekaralności,
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- wykształcenie  wyższe  o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o     rodzinie, praca socjalna lub średnie z wykazaniem 3- letniego stażu pracy z rodziną,
- prawo jazdy kat. B,
- wysoka kultura osobista,
- umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.


2.    Wymagania dodatkowe:
-  znajomość obsługi komputera i programów komputerowych,
- zdolności organizacyjne,
- umiejętność i doświadczenie w pracy z rodziną,
- znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.


3.    Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:
- empatia,
- komunikatywność,
- odpowiedzialność,
- kreatywność,
- obowiązkowość,
- rzetelność,
- zaangażowanie i odporność na stres.


4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do podstawowych obowiązków asystenta rodziny należeć będzie przede wszystkim wspieranie wytypowanych rodzin uczestników projektu, mających trudności w pełnieniu ról opiekuńczych i wychowawczych, a także pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Asystent rodziny będzie świadczył  pomoc rodzinie w  zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki nad dziećmi, gospodarowania budżetem domowym, załatwiania spraw urzędowych itp. Asystent rodziny świadczyć będzie  usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 8:00 a 16:00- zgodnie z harmonogramem usług ustalonych wspólnie z Kierownikiem GOPS, pracownikami socjalnymi oraz koordynatorem projektu w porozumieniu z rodziną.
Do zadań asystenta rodziny należeć będzie również:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikami socjalnymi,
- systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodziny objętej wsparciem,
- wspieranie aktywności społecznej rodzin,
-  motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
- współpraca z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownikami socjalnymi oraz koordynatorem projektu.


5. Wymagane dokumenty:
- CV ( CV należy opatrzyć klauzulą: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”
- list motywacyjny podpisany odręcznie,
- kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie,
-  kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa          
popełnione umyślnie,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.


6. Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  osobiście lub korespondencyjnie w zamkniętej kopercie do Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Stoczku, ul. Węgrowska 22, 07-104 Stoczek z dopiskiem: „Nabór na Asystenta rodziny”, w terminie do dnia 20 maja 2013r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Ośrodka).


Aplikacje niekompletne, niespełniające wymagań oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Stoczek oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Stoczku.

Tekst: GOPS

Data Publikacji: 14 maj 2013r.

Wprowadzanie: Administrator