Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.2.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi – Rekultywacja składowisk odpadów,
w zakresie zamykania i rekultywacji istniejących składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

 

Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.

 

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych
w ramach konkursu nr RPOWM/4.2/1/2012 przeznaczona jest kwota:

4 000 000 EUR*

 

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną; podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym; podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd; podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny.

 

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, który jest dostępny na stronie internetowej www.mazowia.eu.


Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty od 31 sierpnia 2012 r. do 31 października 2012 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków, w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 31 października 2012 roku o godz. 16.00.
Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.


Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – drugi kwartał 2013 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa będą opublikowane na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu.

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków w siedzibie MJWPU (ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa) oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Kontaktowym MJWPU: infolinia: 22 542 22 73, 22 542 22 77; e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

* Przewalutowania dokonuje się według kursu z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków unijnych.

 

Źródło: Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Data publikacji: 3 września 2012 r.

Wprowadzenie: Administrator