Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach RPOWM Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.

 

logo POKL

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

 

Dofinansowanie w ramach konkursu będzie można otrzymać wyłącznie na realizację inwestycji obejmujących zakup
(wraz z uruchomieniem) środków trwałych (maszyny, urządzenia i środki transportu)
oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji.
Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.5/1/2014
przeznaczona jest kwota:

 

6 000 000 EURO*

 

Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013", który jest dostępny na stronie internetowej www.mazowia.eu.

 

Elektroniczną wersję wniosku o dofinansowanie należy wysyłać za pośrednictwem systemu MEWA
od 30 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.,
wersję papierową wysłanego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty do 5 września 2014 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 do Punktu Przyjmowania Wniosków
w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

 

Ostateczny termin wysłania elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie upływa z dniem 31 sierpnia 2014 r., natomiast dostarczenia wersji papierowej z dniem 5 września 2014 r. o godz. 16.00.

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - czwarty kwartał 2014 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa będą opublikowane na stronie internetowej MJWPU
www.mazowia.eu

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków w siedzibie MJWPU, ul. Jagiellońska 74,
03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym MJWPU:
Infolinia: 0801 101 101; e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

* Do wyliczenia dostępnej alokacji stosuje się kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości alokacji. W przypadku, gdy kurs ten przekroczy 103% i nie jest jednocześnie wyższy niż 110% wartości kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu), stosowana będzie średnia arytmetyczna
z kursu bieżącego i średniej z 12 ostatnich kursów księgowych. W przypadku, gdy kurs księgowy EBC w danym miesiącu przekroczy 110 % wartość kursu wyznaczonego jako średnia arytmetyczna kursów księgowych EBC z ostatnich 12 miesięcy (począwszy od aktualnego kursu) stosujemy kurs będący Srednią z 12 ostatnich kursów księgowych.

 

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

 

Źródło: Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Data publikacji: 30 lipca 2014r.

Wprowadzenie: Administrator

Autor:J.Z.