Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnego aplikowania oraz realizacji projektu „Lepszy start – wyrównywania szans edukacyjnych uczniów NLO w Stoczku”.


Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658 z późn. Zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera  w celu wspólnego aplikowania i realizacji projektu „Lepszy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów NLO w Stoczku”, planowanego do dofinansowania ze środków POKL w ramach poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Głównym celem projektu jest wsparcie realizacji programu rozwojowego NLO w Stoczku poprzez niwelowanie barier (społecznych, ekonomicznych, kulturowych) w dostępie do edukacji  i poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły powodującej zwiększenie aspiracji edukacyjnych uczniów.


Proponowany zakres zadań przewidzianych do realizacji dla partnera:

 1. Współudział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o koncepcję realizacji przedstawioną przez Stowarzyszenie
 2. Współpraca z koordynatorem projektu
 3. Dokumentacja działań realizowanych przez partnera
 4. Współudział w realizacji kampanii informacyjnej i promocji projektu

Wymagania wobec partnera:

 1. Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego
 2. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze
 3. Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu kampanii informacyjnych
 4. Doświadczenie w realizacji zadań na rzecz oświaty (na rzecz nauczycieli i uczniów)
 5. Współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowywania projektu
 6. Posiadanie zasobów niezbędnych do realizacji projektu (kadry, sprzęt techniczny, infrastruktura)
 7. Posiadanie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w wysokości określonej w dokumentacji konkursowej

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny być składane w języku polskim i zawierać:

 1. Dane zgłaszającego (nazwa, adres, telefon, osoba odpowiedzialna)
 2. Informacje na temat wkładu partnera w realizacje projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe)
 3. Prezentację koncepcji realizacji zadań wymienionych w ogłoszeniu, przewidzianych dla partnera
 4. Szacunkową wycenę zadań przewidzianych dla partnera
 5. Materiały potwierdzające wymagane doświadczenie (oświadczenia wraz z wykazem zrealizowanych projektów)
 6. Charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno-organizacyjnych oraz doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, w tym również jako partner.

Oferty przygotowane przez potencjalnych partnerów powinny być zgodne z zasadami realizacji PO KL oraz obowiązującym w tym obszarze stanem prawnym. Informacje dostępne są na stronie www.efs.gov.pl oraz www.mazowia.eu
Wraz z ofertą należy złożyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni zamknięty rok obrotowy.
 3. Aktualny statut podmiotu.
 4. Pisemne o świadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych ani wobec innych podmiotów.
 5. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę podpisywały będą osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.
 6. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

Przy wyborze partnera oceniane będzie min.

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w projekt.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 4. Współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowywania projektu

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz unieważnienia naboru bez podania przyczyny.


Ogłaszający planuje wybór jednego partnera do realizacji przedmiotowego zadania.

Informacja o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresie zadań partnerów zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie www.stoczek.net.pl


Termin składania (wpływu) ofert – do dnia 26 lutego 2010 roku do godz. 10.00


Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Lepszy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów NLO w Stoczku”

 

Ofertę należy złożyć osobiście ( w godzinach 8:00 – 16:00) lub droga pocztową pod adresem:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek
Ul. Armii Krajowej 1
07-104 Stoczek

Dla ofert przesyłanych poczta liczy się data wpłynięcia korespondencji do siedziby Stowarzyszenia.


Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać telefonicznie pod numerem 25 691 91 77 lub drogą mailową: nlostoczek@op.pl

 

Tekst: Marcin Ilczuk - Pracownik Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek

Data publikacji: 5 lutego 2010 r.

Wprowadzenie: Administrator