Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Ogłoszenie Wójta Gminy Stoczek


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoczek.


Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Stoczek nr XXIV/166/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoczek zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoczek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: od 05 grudnia 2011 r. do 19 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5, pokój nr 13 w godz. od 9:00 do 15:00.


Dyskusja publiczna nad zmianami w studium i rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się w dniu 12 grudnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stoczek o godz.12:00.


Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.


Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stoczek, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresem i oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2012 r.


Jednocześnie na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o toczącym się postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem oceny jest projekt studium, o którym mowa wyżej.


W związku z postępowaniem, w sprawie strategicznego oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w tej sprawie do dnia 09 lutego 2012 r. Uwagi do protokołu można składać w formie pisemnej lub ustnej w siedzibie Urzędu Gminy Stoczek, 07-104 Stoczek, ul. Kosowska 5, pokój nr 13 lub w formie elektronicznej na adres rpo@stoczek.net.pl.


W temacie uwag należy wpisać „Prognoza – Studium – Stoczek”. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Stoczek. W przedmiotowej sprawie postępowanie  o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.


Wójt Gminy Stoczek
/-/ Mieczysław Wójcik

 

Opracowanie: Jolanta Kowalik, Kierownik Referatu Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Data publikacji: 14 listopada 2011 r.

Wprowadzenie: Administrator