Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Ogłoszenie Wójta Gminy Stoczek o sprzedaży mienia ruchomego

Wójt Gminy Stoczek ogłasza przetarg na sprzedaż mienia ruchomego – tj. 2 autobusów szkolnych

 


1. Dane sprzedającego
Urząd Gminy w Stoczku
ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek
NIP 824-14-96-544
tel. +48 25 691 90 02, faks: +48 25 691 90 25
e-mail: zpi@stoczek.net.pl, www.stoczek.net.pl, BIP: www.bip.stoczek.net.pl    

2. Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 2 autobusów szkolnych:

CZĘŚĆ I: AUTOBUS SZKOLNY
marka: JELCZ
model: L090 12.5 t
wersja: L090 M/S
nr rej.: WWE 29SG
rok produkcji: 2005
pojemność / moc silnika: 4580 ccm / 132 kW (179 KM)
liczba osi / rodzaj napędu 2 / 4x2
rodzaj pojazdu: autobus szkolny (36 osobowy)
nr VIN: SUJ09010050000516
dopuszczalna masa całkowita: 12500 kg
przebieg: 273942 km (na dzień 28.04.2016r.)

Dane uzupełniające:
Szczegółowy opis autobusu zawiera opinia rzeczoznawcy dot. stanu technicznego pojazdu, która została opublikowana na stronie internetowej www.stoczek.net.pl w miejscu publikacji niniejszego ogłoszenia. Z opinią można zapoznać się również w siedzibie Sprzedającego – Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu.
Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za braki i wady ukryte w składnikach mienia ruchomego.

CZĘŚĆ II: AUTOBUS SZKOLNY
marka: IVECO
model: TEMA E4 10.8t
wersja: Kapena
nr rej.: WWE 09SR
rok produkcji: 2009
pojemność / moc silnika: 5880 ccm / 160 kW (218 KM)
liczba osi / rodzaj napędu 2 / 4x2
rodzaj pojazdu: autobus szkolny (38 osobowy)
nr VIN: ZCFA1AG0382524165
dopuszczalna masa całkowita: 10000 kg
przebieg: 186653 km (na dzień 28.04.2016r.)

Dane uzupełniające:
Szczegółowy opis autobusu zawiera opinia rzeczoznawcy dot. stanu technicznego pojazdu, która została opublikowana na stronie internetowej www.stoczek.net.pl w miejscu publikacji niniejszego ogłoszenia. Z opinią można zapoznać się również w siedzibie Sprzedającego – Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek, pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu.
Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za braki i wady ukryte w składnikach mienia ruchomego.

Autobusy można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 25 691 90 02,

3. Ceny wywoławcze:
1)  za autobus szkolny JELCZ - 79 400,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych);
2)  za autobus szkolny IVECO – 107 800,00 złotych (słownie: sto siedem tysięcy osiemset złotych).
Oferty poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane

4. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym jest wiążąca
1)  Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 5 sierpnia 2016 r.
do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5, pok. nr 5,
w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:
„Oferta na zakup autobusu szkolnego”
Nie otwierać przed 05.08.2016 r. godz. 10:10
2)  Ofertę należy złożyć na formularzu udostępnionym przez Sprzedającego.
3)  Warunki jakim ma odpowiadać oferta zawiera Regulamin przetargu dostępny
na stronie Gminy Stoczek, www.stoczek.net.pl, na stronie BIP: www.bip.stoczek.net.pl oraz w siedzibie Sprzedającego – Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek, pok. nr 5
4)  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 sierpnia 2016 r. o godz. 10:10 (pok. nr 5)
5)  Oferent jest związany ofertą przez okres 14 dni od terminu otwarcia ofert.

5.  Wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
Wysokość wadium ustala się na kwotę:
Wysokość wadium ustala się w wysokości 10% kwoty stanowiącej cenę wywoławczą danego pojazdu, tj.:
- dla autobusu szkolnego JELCZ – 7 940,0 złotych (słownie: siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych);
- dla autobusu szkolnego IVECO – 10 780,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych).
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Stoczku, NRB : 22 9236 0008 0130 0101 2000 0080, z odpowiednim dopiskiem:
1) dla autobusu szkolnego JELCZ –  „Wadium – JELCZ”;
2) dla autobusu szkolnego IVECO – „Wadium – IVECO”.

6. Termin zawarcia umowy

Umowa z nabywcą zostanie podpisania w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. Uwagi i zastrzeżenia organizatora
1) Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
2) Szczegóły dotyczące przetargu zawiera Regulamin przetargu. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią.

 

Dokumenty powiązane:

  1. Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Stoczek z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie sprzedaży mienia ruchomego
  2. Regulamin przetargu
  3. Ogłoszenie o przetargu
  4. Formularz ofertowy
  5. Wzór umowy
  6. Wycena IVECO
  7. Wycena JELCZ

 


W dniu 05.08.2016 r. o godz. 10:00 minał termin składania ofert. W załączeniu protokół z przebiegu przetargu.

 

Dokumenty powiązane:

  1. Protokół z przebiegu przetargu na sprzedaż mienia ruchomego.

 

 

Data publikacji: 21 lipca 2016r.

Data aktualizacji publikacji: 8 sierpnia 2016r.

Opracowanie: Tomasz Kowalczyk, Inspektor ds. zamówień publicznych oraz obsługi informatycznej urzędu

Wprowadzenie: Administrator