Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Okres wytężonej pracy i dużych zmian.

 

 

1 maja 2014 roku minęła dziesiąta rocznica historycznego poszerzenia Unii Europejskiej o Polskę i dziewięć innych krajów. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej doprowadziło do istotnych zmian w funkcjonowaniu naszego kraju oraz w świadomości obywateli. Polska przestała być gorszą częścią Europy.


Dzięki akcesji zyskaliśmy możliwość wykorzystywania środków europejskich, które przez kolejne lata przyczyniały się do poprawy szeroko rozumianej infrastruktury w Polsce. Wyremontowane chodniki, ulice na wsiach i w miastach, ścieżki rowerowe, kanalizacja (34 tys. km sieci), oczyszczalnie ścieków (wybudowano/przebudowano ich 650), światłowody (35 tys. km internetu szerokopasmowego, 500 tys. gospodarstw otrzymało dofinansowanie do dostępu do internetu), wodociągi (11 tys. km sieci wodociągowej) i ogrom inwestycji w kapitał ludzki wszystko to w dużej mierze finansowane było właśnie ze środków unijnych.


Również Gmina Stoczek dostrzegła w funduszach europejskich sprzymierzeńca i już od 2002r, kiedy to uruchomiono programy przedakcesyjne (SAPARD, PAOW) stała się ich beneficjentem realizując projekty o charakterze infrastrukturalnym. W myśl zasady zrównoważonego rozwoju tuż obok inwestycji w infrastrukturę konieczne było budowanie kapitału społecznego dlatego realizowano również tzw. projekty „miękkie”. Od 2002r. do końca 2013r. Gmina Stoczek zrealizowała projekty na łączną kwotę ponad  41 mln złotych.


Projekty o charakterze infrastrukturalnym to inwestycje z zakresu; infrastruktury drogowej, regulacji gospodarki wodno-kanalizacyjnej, oświaty, sportu, edukacji ekologicznej, regulacji gospodarki wyrobami niebezpiecznymi, gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w tym zakupu sprzętu i odzieży ochronnej OSP). Ponadto oprócz inwestycji infrastrukturalnych na terenie Gminy Stoczek zrealizowano zadania i projekty inwestujące w tzw. „czynnik ludzki”. Mieszkańcy Gminy Stoczek mogli korzystać z szerokiej oferty podnoszenia kwalifikacji i rozwijania umiejętności dodatkowych oraz spędzania czasu wolnego, działania te finansowane były przez Europejski Fundusz Społeczny. Ich beneficjentami były osoby z każdej grupy wiekowej poczynając od przedszkolaków po seniorów.

 

Okres przedakcesyjny 2002 - 2004 (SAPARD, PAOW- Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich):

 

•    Ilość inwestycji – 6,
•    Charakter inwestycji - infrastrukturalne (wodociągi i SUW, budowa dróg, remonty i doposażenie szkół),
•    Wartość całkowita - 4,04 mln zł,
•    Wartość środków zewnętrznych (środki UE) - 2,80 mln zł.


Perspektywy finansowe; 2004-2006 oraz 2007-2013

 

•    Ilość inwestycji - ponad 70
•    Charakter inwestycji:

infrastruktura techniczna, budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną - 43,34 km (3 etapy - ZPORR, RPO WM 4.1, PROW 2007-2013), procent skanalizowania gminy licząc według stosunku liczby podłączonych do sieci budynków mieszkalnych do ilości wszystkich budynków to 28,1 %, sieć wodociągowa - 143, 82 km - 100% gminy zwodociągowane, infrastruktura drogowa - 45 km (w tym; bitumicznych 26,7 km, kostka 0,42 km, żwirowe 17,88 km), infrastruktura społeczna (działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, zakup autobusu i mikrobusa do transportu osób niepełnosprawnych - PFRON, 4 Świetlice Wiejskie - SPO ROL, PROW 2007-2013), budowa i remonty placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazjum - liceum, biblioteki gminne), infrastruktura sportowo-rekreacyjna (boiska i kompleksy sportowe, hala sportowa, miejsca wypoczynku, wiaty obserwacyjne), regulacja gospodarki komunalnej, w tym: budowa międzygminnego składowiska śmieci, wraz z wagą samochodową, maszynami do segregacji i prasowania odpadów - RECYKLING, edukacja ekologiczna (budowa ścieżek edukacji ekologicznej, wiata widokowa, ścieżka przyrodnicza, ścieżka rowerowa -ok. 31 km długości), usuwanie wyrobów zawierających azbest (łącznie w latach 2009 - 2013 usunięto ok. 300 ton za kwotę ok. 250 tyś zł - 100% dotacji WFOŚiGW), termomodernizacje budynków użyteczności publicznej - modernizacje systemów grzewczych oraz oszczędności wynikła z obniżenia emisji cieplnych - pożyczki częściowo umarzalne z WFOŚiGW, wsparcie OSP - zakup sprzętu i odzieży ochronnej - ok. 2,65 mln zł.

inwestycje w kapitał ludzki szeroko rozumiany:
- Edukacja przedszkolna - szeroki zakres niekonwencjonalnych zajęć, nowe, przyjazne efektywnemu rozwojowi dziecka budynki i wyposażenie) - POKL,

-Młodzież w wieku szkolnym - szerokie spectrum zajęć edukacyjnych i sportowych - dodatkowe zajęcia szkolne, pozalekcyjne, feryjne oraz wakacyjne, edukacja ekologiczna - zajęcia w szkołach oraz w plenerze - POKL, środki krajowe, WFOŚiGW

-Dorośli w wieku produkcyjnym - podnoszenie kwalifikacji, różnicowanie umiejętności, przekwalifikowanie się - POKL, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (POIG 8.3), bezpośrednie wsparcie finansowe - działalność LGD „Bądźmy Razem"

-Dorośli w wieku poprodukcyjnym - klub seniora - m. in. zajęcia zdrowotno-rehabilitacyjne, animacja wolnego czasu, wyjazdy edukacyjno-kulturowe.


•    Wartość całkowita - ponad 41 mln zł
•    Wartość środków zewnętrznych (środki UE) - 27,9 mln zł
•    Wartość środków zewnętrznych (środki krajowe) - 6,6 mln zł
•    Wkład własny - 6,5 mln zł

 

Fundusze pozyskane przez Gminę Stoczek z Unii Europejskiej zostały dobrze wykorzystane, dzięki nim powstała między innymi oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stoczek wraz z siecią kanalizacyjną, wybudowano nowoczesny punkt przedszkolny w Grygrowie, rozbudowano Samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Starych Lipkach oraz  wyremontowano większość świetlic wiejskich, zmodernizowano wiele kilometrów dróg, a także wybudowano bezprzewodową sieć dostarczającą internet do najdalszych zakątków gminy.

 

Fundusze unijne przyczyniły się również do integracji mieszkańców podczas wielu spotkań i imprez kulturalnych. Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczono na aktywizację osób bezrobotnych, organizację szkoleń i kursów. Miały one również niebagatelny wpływ na oświatę, to dzięki nim znacząco poszerzono ofertę edukacyjną kierowaną do uczniów szkół z terenu gminy. W ślad za dodatkowymi zajęciami szedł zakup wielu pomocy i sprzętu dydaktycznego do placówek kształcenia.

 

Pomimo wielu trudności oraz skomplikowanej procedurze biurokratycznej jaka towarzyszy  pozyskiwaniu funduszy ilość zrealizowanych projektów świadczy o aktywności oraz wytrwałości władz gminy, a także pracowników urzędu w walce o podnoszenie jakości życia mieszkańców. Przemawiać za tym mogą różnego rodzaju nagrody oraz wyróżnienia przyznawane gminie właśnie za efektywne wykorzystywanie tychże środków. Tym bardziej optymistycznie spoglądamy w przyszłość mając nadzieję, iż doświadczenia zdobyte w tym okresie dadzą nam solidne podstawy do kreowania nowoczesnej, dobrze rozwiniętej gminy mając na uwadze przyszłą perspektywę finansową 2014- 2020.

 

 

/-/ Mieczysła Wójcik

Wójt Gminy Stoczek

Opracowanie:Mieczysław Wójcik - Wójt Gminy Stoczek

Data publikacji: 2 maj 2014 r.

Wprowadzenie: Administrator