Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej

 

Wójt Gminy Stoczek ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2012 roku zadania  z zakresu edukacji ekologicznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku  z Uchwałą Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stoczek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012. Wójt Gminy Stoczek  ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2012 roku zadania z zakresu edukacji ekologicznej .


§ 1.
Rodzaj zadania

 1. Priorytety współpracy samorządu Gminy Stoczek  z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy Stoczek  określone zostały w załączniku Nr 1 Uchwałą Nr XIII/86/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stoczek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012.
 2. Konkurs ofert obejmuje powierzenie realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej.


§ 2.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2012

 1. Wysokość środków na realizację zadania wynosi 2.600 zł. (słownie: dwa tysiące sześćset złotych).
 2. Środki przeznaczone na realizację zadań w roku 2012 wskazane w ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań przez organizacje pozarządowe z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.


§ 3.
Zasady przyznawania dotacji

 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja pozarządowa może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 2. Wójt Gminy Stoczek może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.


§ 4.
Termin i warunki realizacji zadań

 1. Zadanie winno być wykonane w roku 2012.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Stoczek.


§ 5.
Termin składania ofert

 1. W konkursie mogą brać udział prowadzące działalność statutową w zakresie zadania określonego w § 1 - organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Oferty należy złożyć do dnia 18 lipca 2012 r.
 3. Oferty należy składać do:
  Urzędu Gminy w Stoczku ul. Kosowska 5 , 07-104 Stoczek z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2012 roku zadania z zakresu edukacji ekologicznej.
 4. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.
 5. Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 6. Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):
  1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
  2) w przypadku, gdy oferta podpisana jest przez inne osoby niż wskazane w aktualnym odpisie potwierdzającym wpis do właściwej ewidencji lub rejestru należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa lub upoważnienia.
  3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
 7. Wójt Gminy Stoczek ma prawo żądać innych dokumentów od podmiotu składającego ofertę.
 8. Otwarcie ofert nastąpi 19 lipca  2012 roku o godz. 10.00 w Urzędzie  Gminy w Stoczku – pokój nr 1.
 9. Oferent ma prawo uczestniczyć w otwarciu ofert.


§ 6.
Zasady, tryb i kryteria oraz termin wyboru ofert

 1. Oferty podlegają ocenie ze względów formalnych i merytorycznych.
 2. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględniona będzie analiza i ocena realizacji przez wnioskodawcę w latach poprzednich zadań zleconych, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Mimo pozytywnej oceny oferty może ona nie otrzymać dofinansowania w szczególnych przypadkach nierzetelności, nieterminowości oraz nieprawidłowości rozliczenia zadań przez organizację w latach poprzednich.
 4. W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku niedotrzymania terminu oraz braku uzupełnienia oferta nie będzie rozpatrywana.
 5. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokonuje komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Stoczek .
 6. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Stoczek, który dokonuje wyboru ofert najlepiej, służących jego zdaniem realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej  Gminy w Stoczku, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
 7. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
  1)  celowość oferty, jakość realizacji zadania, zakres rzeczowy i zasięg.
  2) możliwość realizacji zadania m.in. poprzez posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego.
  3) osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego zadania.
  4) pozyskanie do współpracy innych partnerów publicznych i prywatnych.
  5) rodzaj i celowość planowanych kosztów.
  6) rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy.
 8. Dodatkowe punkty można uzyskać za  możliwość łączenia dotacji ze środkami pochodzącymi z innych źródeł finansowania


§ 7.
Postanowienia końcowe

 1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Stoczek  z przyczyn wymienionych w § 6 Wójt może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą warunki konkursowe ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą a oferentem.
 3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach,  komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach, informacji o tym, iż zadanie jest realizowane ze środków budżetu Gminy Stoczek. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
 4. Dotacje nie mogą być przeznaczane na wydatki nie związane z realizacją danego zadania (niezgodne z ofertą i kosztorysem).
 5. Przydzielone dotacje można łączyć ze środkami pochodzącymi z innych źródeł finansowania.


Wójt
/-/ mgr Mieczysław Wójcik

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 29 /2012 Wójta Gminy Stoczek z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2012 roku zadania pn. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Wzór oferty na realizację zadania publicznego.

 

 

Opracowanie: Renata Flak, Sekretarz Gminy Stoczek

Data publikacji: 26 czerwca 2012 r.

Wprowadzenie: Administrator