Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Stoczek dyrektorzy szkół przedstawili wyniki sprawdzianu i egzaminu w 2016r., uchwalono również Lokalny Program Rewitalizacji.

25 października odbyła się XX sesja Rady Gminy, jednym z punktów obrad była informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016. Poniżej prezentujemy analizę wyników sprawdzianu i egzaminu.

Dyrektorzy placówek oświatowych omówili dokonania edukacyjne uczniów oraz wyszczególnili działania prowadzone w szkołach. W roku szkolnym 2015/2016 we wszystkich placówkach dokonano remontów na łączną kwotę ponad 40 tys zł.


W ostatnim punkcie sesji przewidziane było wystąpienie ekologa zaproszonego przez Stowarzyszenie Żyj Zdrowo i w Zgodzie z Naturą. Podczas sesji jeden z radnych wystąpił z wnioskiem o zmianę porządku obrad polegającą na  przyśpieszeniu wystąpienia, wniosek nie uzyskał większości. Ekolog, który miał mówić o wpływie ferm drobiu na środowisko dotknięty wynikiem głosowania opuścił salę. Pomimo, że stowarzyszenie rozesłało ponad 900 ulotek informujących mieszkańców gminy o mającym się odbyć wykładzie, na sesję przybyło tylko kilkanaście osób, które nie zainteresowane dalszym przebiegiem sesji opuściły salę wraz z  prelegentem.


W dalszej części sesji radni jednogłośnie podjęli uchwały dotyczące między innymi  zmian w budżecie gminy i przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji.


Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stoczek to szczegółowo opracowany program, formułowany dla zapewnienia sprawnej realizacji postawionego celu, zawierający skuteczne środki do jego realizacji.

 

Celem głównym programu  został sformułowany w następujący sposób: ożywienie społeczno-gospodarcze poprzez podniesienie jakości i estetyki przestrzeni publicznej, rozwój mieszkalnictwa, turystyki, przedsiębiorczości kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i bezrobociu.

 

Cel ten będzie realizowany poprzez osiągnięcie celów szczegółowych:

  • Podniesienie jakości przestrzeni publicznej, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, estetyki i zrównoważonego rozwoju
  • Rozwój turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa możliwości komunikacyjnych.
  • Integracja mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i promocji przedsiębiorczości.

 

Obszar rewitalizacji, który według wytycznych może obejmować nie więcej niż 20% powierzchni gminy i 30% mieszkańców gminy stanowią miejscowości: Stoczek, Stare Lipki i Gajówka Wschodnia.  Zajmują one łączną powierzchnię 2736,81 ha, co stanowi 18,96 % Gminy Stoczek, oraz są zamieszkałe przez 1210 mieszkańców (stan na dzień 19.05.2016), Co stanowi 23,79% mieszkańców Gminy Stoczek.


Posiadanie przez gminę aktualnego programu rewitalizacji jest podstawą do ubiegania się o środki unijne w wielu kluczowych dla gminy obszarach. Warto wspomnieć że na opracowanie dokumentu również pozyskano dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości 68 760zł, wkład własny gminy to 7 640zł. Dokument jest dostępny na stronie internetowej urzędu gminy.

 

Data publikacji: 7 listopada 2016r.

Tekst: Sylwia Tryc, Zastępca Wójta

Zdjęcia: Archiwum Urzędu Gminy

Wprowadzanie: Administrator