Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Podjęto uchwały „śmieciowe”

W dniu 22 marca 2013 r. na XXIX zwyczajnym posiedzeniu sesji  Rady Gminy Stoczek radni podjęli 5 uchwał  dotyczących gospodarki odpadami na terenie Gminy Stoczek.


Uchwalono Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoczek.


Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne będą zbierane selektywnie i gromadzone w pojemnikach lub w workach, z zachowaniem następującej kolorystyki:

 1. Makulatura, szkło, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałow (frakcja sucha) – worek i pojemnik w kolorze białym
 2. odpady zmieszane oraz pozostałe po selektywnej zbiórce wraz z pozostałymi bioodpadami (frakcja mokra) – worek i pojemnik w kolorze czarnym;
 3. odpady ogrodowe i zielone – worek i pojemnik w kolorze zielonym
 4. popiół – worek i pojemnik w kolorze szarym

 

Określono szczegółowy sposób i zakres usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy odbywać się będzie z następującą częstotliwością:

 1. odpady zmieszane oraz pozostałości z segregowania odpadów wraz  z pozostałymi bioodpadami (frakcja mokra) - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
 2. odpady ogrodowe  i zielone – nie rzadziej niż raz  w miesiącu w miesiącach od kwietnia do października
 3. papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, zmieszane odpady opakowaniowe oraz inne frakcje zbierane w sposób selektywny - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – nie rzadziej niż dwa razy w roku;
 5. odpadów budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie - raz w kwartale na indywidualne zgłoszenie do Urzędu Gminy w  Stoczku, Referat Rolnictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
 6. popiół z pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródłach ciepła w okresie od października do kwietnia  nie rzadziej niż raz w miesiącu

Ustanowiono Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Gajówka Zachodnia na terenie Międzygminnego Wysypiska Odpadów Komunalnych  czynny od poniedziałku do piątku  od 8:00 do 15:00.


Określono, że odpady niebezpieczne gromadzone w sposób selektywny, obejmujące: przeterminowane leki oraz zużyte  baterie odbierane będą także w zorganizowanych przez punktach zbiórki:

 • przeterminowane leki - Apteka w Stoczku, ul. 3 Maja 1,
 • zużyte baterie - Szkoły Podstawowe w Stoczku, Toporze, Grygrowie  i Gimnazjum w Stoczku.


Dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalanie wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Stoczek

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie stanowiła iloczyn: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty:

 1. Nieruchomość zamieszkała przez od 1 do 3 osób – 14 zł/os,
 2. Nieruchomość zamieszkała przez od 4 – 6 osób – 12 zł/os,
 3. Nieruchomość zamieszkała przez 7 i więcej osób – 10 zł/os,

Ustalono obniżoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli zbierane są w sposób selektywny w wysokości :

 1. Nieruchomość zamieszkała przez od 1 do 3 osób przy segregowaniu odpadów – 7 zł/os.
 2. Nieruchomość zamieszkała przez od 4 – 6 osób przy segregowaniu – 6 zł/os
 3. Nieruchomość zamieszkała przez 7 i więcej osób  przy segregowaniu – 5 zł/os


Ustalono  termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, uiszczana będzie z góry raz na kwartał, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego, począwszy od trzeciego kwartału 2013 r.

Opłata zbierana będzie przez sołtysów w drodze inkasa oraz może być wpłacana przez właścicieli nieruchomości przelewem na rachunek bankowy lub do kasy Urzędu Gminy w Stoczku w następujących terminach :

 • za I kwartał do 15 stycznia danego roku za III kwartał do 15 lipca danego roku
 • za II kwartał do 15 kwietnia danego roku
 • za IV kwartał do 15 października danego roku


Ustalono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Stoczek

 1. Deklarację właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Stoczku  albo elektronicznie za pośrednictwem e-puap,  podpisaną profilem zaufanym lub podpisem certyfikowanym w formatach określonych w Rozporządzeniu Prezesa RM z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów elektronicznych (Dz. U. nr 212 poz. 1766).
 2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają pierwszą deklarację w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. do Wójta Gminy Stoczek
 3. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 30 kwietnia 2013 r., albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Stoczek określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze .

 

Uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i maja zastosowanie od 1 lipca 2013r.

 

Tekst: Jolanta Kowalik-Kierownik Referatu Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Data Publikacji: 25 marca 2013r.

Wprowadzanie: Administrator