Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Podsumowanie kadencji 2010-2014

Szanowni Państwo!

Dobiega końca kadencja  2010-2014, czuję się w obowiązku podsumować ostatnie 4 lata pełnienia przeze mnie wymagającej  funkcji wójta.

Wszystkie spoczywające na mnie obowiązki starałem się wykonywać jak najrzetelniej, pracując na rzecz dobra Gminy i jej mieszkańców. Oprócz zadań związanych z kierowaniem urzędem oraz funkcją reprezentacyjną (utrzymywanie dobrych stosunków z innymi samorządami, Województwem i centralną administracją państwową) moim priorytetem było prawidłowe odczytywanie potrzeb mieszkańców. Podejmując nawet najdrobniejszą decyzję zawsze kierowałem się chęcią poprawy warunków życia na Naszym terenie. Stąd też liczne inwestycje oraz projekty, o które tak aktywnie zabiegałem. Mijająca kadencja upłynęła bardzo szybko, był to czas intensywnej  i efektywnej pracy, której sprzyjała dobra atmosfera współpracy z Radą Gminy.

Poniżej  przedstawiam Państwu krótki zarys 4letniej działalności. Jest to wynik pracy zarówno mojej jak i radnych oraz pracowników urzędu, którym serdecznie dziękuję za czasami burzliwą, ale zawsze owocną współpracę.

 W latach 2010-2014 zrealizowano łącznie 50 projektów. Pod względem ilości zdecydowanie dominowały tzw. projekty miękkie, było ich aż 29. Jednak pod względem finansowym największe nakłady zostały przeznaczone na 8 projektów dotyczących infrastruktury technicznej.

Infrastruktura techniczna – 8 projektów o łącznej wartości: 16 635 360,28zł.

Wśród projektów dotyczących infrastruktury technicznej najwięcej środków, aż 11 507 971,03zł zostało przeznaczone na rozbudowę kanalizacji, w tym także oczyszczalni ścieków w Stoczku. Pozostałe środki zostały przeznaczone na przebudowę dróg. Wykonano 3310m dróg gminnych: Drgicz –Zgrzebichy(2010r.), Polkowo(2013r.), Kalaty-Żulin(2014r.).  Gmina Stoczek we współpracy ze Starostwem Powiatowym modernizowała również drogi powiatowe: Paplin-Sadowne (2010r.), Stoczek- Wrotnów (2010r.), Stara Wieś – Huta Gruszczyno (2014r.).

Infrastruktura Sportowo-Rekreacyjna – 5 projektów o łącznej wartości 2 271 002,49 zł.

 

/

Najciekawszym projektem w tej kategorii była inwestycja realizowana w  2011 r w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Grygrowie powstał wielofunkcyjny, nowoczesny kompleks boisk. Łączny koszt inwestycji to ponad 1,35 mln złotych, z czego 333 tyś. zł pozyskano z budżetu Województwa Mazowieckiego i 500 tyś zł z budżetu Państwa.

 

Infrastruktura Społeczna -2 projekty o łącznej wartości 593 848,82zł.

Po wielu staraniach mieszkańców miejscowości Wieliczna w 2014r. udało odremontować oraz doposażyć w meble świetlicę wiejską. Koszt remontu wyniósł 55 932,20zł i został sfinansowany ze środków Gminy. W niedzielę 9.11.2014r. odbyło się oddanie obiektu do użytku.

Inwestycje w Kapitał Ludzki – 29 projektów o łącznej wartości 4 780 917, 27zł.

Wśród 29 zrealizowanych projektów znalazły się zadania szkoleniowe dla osób bezrobotnych, edukacyjne i sportowe dla uczniów szkół, upowszechniające internet. Nie sposób nie wspomnieć również o projekcie „ Biedroneczka Janka- kapitał w przyszłość”, w ramach którego w 2011r. przy szkole podstawowej w Grygrowie powstało piękne przedszkole. Projekt był współfinansowany  ze środków EFS w kwocie 860 887,04 PLN, a wkład własny Gminy wynosił tylko 13 200,00 PLN.

 

Kolejnym ciekawym projektem było zadanie pod nazwą „Równać do najlepszych – informatyzacja drogą do sukcesu”, realizowane w latach 2019-2013. Całkowity budżet projektu to kwota 920 360,00zł. Realizacja zadania polegała na zapewnieniu dostępu do Internetu, czyli najpotężniejszego współcześnie medium i źródła informacji osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej z terenu Gminy Stoczek. Doposażono 70 gospodarstw domowych i w przenośny sprzęt komputerowy wraz z licencyjnym oprogramowaniem. W ramach projektu zakupione zostały również 4 drukarki sieciowe dla jednostek gminnych (Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stoczku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie Gruszczyno, Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach). Dla zapewnienia dobrej jakości sygnału,  wybudowano  8 stacji odbiorczo – przekaźnikowych pośrednich. Ponadto przeprowadzona została

akcja promocyjna, mająca na celu podniesienie świadomości teleinformatycznej społeczności lokalnej i jej niekwestionowanego wpływu na rozwój społeczno- gospodarczy regionu, a co za tym idzie samych mieszkańców.

Dzięki realizacji tego projektu Gmina Stoczek zajęła I miejsce wVI edycji konkursu „Przyjazna Wieś”, zorganizowanego w 2014r. przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich dla projektów w zakresie infrastruktury technicznej, zrealizowanych na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. 

„Gminny Program Usuwania wyrobów zawierających azbest”


Gmina Stoczek bierze aktywny udział w realizacji jednego z najważniejszych zadań stojących przed administracją terytorialną, jakim jest  likwidacja wyrobów niebezpiecznych, m.in. takich, które zawierają azbest. Wszystkie czynności podejmowane w tym celu są zgodne z „Gminnym Programem Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”.


Bilans dotychczasowych działań:

Rok Ujęcie ilościowe Ujęcie finansowe
2009
47,45 MG 59 989,44 zł
2010 50,26MG 35 385,00 zł
2011 56,60 Mg 49 412,50 zł
2012 59,98 Mg 58 684,50 zł
2013 78,49 Mg 45 515,52 zł
2014 121,42 Mg 74 807,82 zł
Razem 414,20Mg 323 794,78 zł

Dzięki konsekwencji w działaniu i cykliczności akcji promocyjno-informacyjnych, gmina osiąga wysoką skuteczność w jego realizacji.

Od 2009 roku władze samorządowe systematycznie pozyskują środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Działania podejmowane w ramach realizacji zapisów programu skoncentrowane są na trzech obszarach:

•    demontaż płyt azbestowych,

•    przewiezienie azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia,

•    unieszkodliwienie azbestu.

W 2014 roku 42 gospodarstwa z terenu Gminy Stoczek zostało objętych wsparciem. Wśród tych obiektów znalazły się zarówno budynki mieszkalne, jak i gospodarcze. Warto podkreślić fakt, że 2014 rok jest pierwszym, w którym WFOŚiGW nie dotuje w 100% działań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Mając na uwadze maksymalne wsparcie mieszkańców naszej Gminy, podjęto decyzję o współfinansowaniu ze środków budżetu Gminy realizacji inwestycji, tak by za usuwanie wyrobów azbestowych nie obciążać mieszkańców. W latach 2010-2014 wartość programu wyniosła 263 805,34zł.


Gmina Stoczek na tle powiatu węgrowskiego w latach 2010-2014

Jak widać na powyższym zestawieniu Gmina Stoczek nadal jest wiodącym samorządem w pozyskiwaniu środków europejskich w całym kraju. Według Rankingu Wspólnoty dotyczącego pozyskiwania funduszy unijnych w latach 2009-2012 Gmina Stoczek zajęła 116 pozycję na 1571gmin wiejskich.

Wysokość wskaźnika G (nazywanego potocznie wskaźnikiem zamożności gminy) w trakcie mijającej kadencji z wielkości 543,02 wzrosła do 871,72.

Na temat zrealizowanych inwestycji oraz projektów można by mówić bardzo długo. To samo dotyczy innych aspektów funkcjonowania Gminy. W powyższym materiale nie wspomnieliśmy o szerokim wachlarzu działań jakie podejmowane są na co dzień. Ilość organizowanych festynów, imprez kulturalnych, spotkań edukacyjnych, akcji społecznych czy działalność wspierająca organizacje pozarządowe to stałe aspekty pracy, które znacząco dominują w codziennych obowiązkach. Sprawne funkcjonowanie urzędu i jednostek organizacyjnych czy dbałość o budynki użyteczności publicznej to zadania, które wymagają nieustannej uwagi oraz pochłaniają ogromną ilość czasu. Nie sposób omówić ich wszystkich na łamach prasy, dlatego w niniejszym artykule opisane zostały tylko zadania inwestycyjne. Ich analiza skłania do refleksji nad dalszym rozwojem gminy. Ponad 24 mln zainwestowane w naszą gminę znacznie poprawiły kondycję naszej gminy, zapewniam Państwa jednak, iż doskonale zdaję sobie sprawę, że pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego wszystkim mieszkańcom życzę aby kolejne 4 lata również przyniosły pozytywne zmiany.

Mieczysław Wójcik
Wójt Gminy Stoczek

 

Data publikacji: 12 listopad 2014r.

Zdjęcia: Archiwum UG

Wprowadzenie: Administrator