Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Podsumowanie projektu systemowego pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Gminie Stoczek”

22 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Gminie Stoczek” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

W spotkaniu oprócz uczestników projektu uczestniczyli także: Mieczysław Wójcik- Wójt Gminy Stoczek, Sylwia Tryc- Inspektor ds. organizacyjnych i oświatowych, Agnieszka Olędzka – kierownik GOPS oraz pracownicy GOPS biorący czynny udział w realizacji działań projektowych. Podczas części oficjalnej spotkania głos zabrała Pani Agnieszka Olędzka- Kierownik GOPS, która w kilku zdaniach przedstawiła zarys merytoryczny projektu. Omawiając jego poszczególne cele życzyła uczestnikom wytrwałości i powodzenia w rozwoju dalszej ścieżki zawodowej. Puentę spotkania stanowiło przemówienie Wójta Gminy Stoczek- Mieczysława Wójcika, który podsumował działania projektowe oraz złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Również Teresa Dzieciątko - koordynator projektu skierowała wyrazy uznania dla jego  uczestników  za wykazywane zaangażowanie podczas realizacji projektu oraz wręczyła zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. Całe spotkanie zakończył obiad ,podczas którego panowała miła i ciepła atmosfera. Uczestnicy spotkania wspominali wspólnie spędzone chwile, a także dzielili się swoimi planami na przyszłość.

 

Ostateczne efekty projektu z pewnością będzie można ocenić dopiero po kilku miesiącach od zakończenia jego realizacji, jednak już teraz można powiedzieć, że warto podejmować działania na rzecz aktywnej integracji osób korzystających z pomocy społecznej. W związku z tym Wójt Gminy Stoczek oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku serdeczne dziękują wszystkim uczestnikom projektu oraz osobom zaangażowanym w jego realizację.

 

 


PRIORYTET VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
DZIAŁANIE 7.1: ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ   INTEGRACJI
PODDZIAŁANIE 7.1.1: ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI  PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku zakończył tegoroczną realizację projektu systemowego pn. „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Gminie Stoczek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość dofinansowania projektu w 2014 roku opiewała na kwotę 222.439,63 zł.

 


Projekt skierowany był do 13 osób w wieku od 20 do 60 roku życia. Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracujących, w wieku aktywności zawodowej. W ramach projektu uczestnicy wzięli udział m. in. w zajęciach grupowych i indywidualnych z psychologiem oraz w warsztatach psychologicznych. Ten rodzaj spotkań był szczególny, gdyż miał na celu zwiększenie motywacji do działania u każdego uczestnika, zaufania we własne siły oraz zdobycie umiejętności komunikacyjnych, co bezpośrednio przełoży się na zmianę stosunku do siebie i otoczenia. Odbywały się również spotkania z doradcą zawodowym, których celem było zdobycie wiedzy na temat rynku pracy, umiejętności aktywnego poszukiwania pracy przy pomocy nowoczesnych form i technik oraz umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicy projektu oraz ich otoczenie korzystali z konsultacji psychologicznych, prawnych i porad policjanta. Zakres i tematyka konsultacji dostosowana była do indywidualnych potrzeb każdej z osób. Spotkania dały beneficjentom możliwość uzyskania fachowego wsparcia, co przełożyło się na samodzielne rozwiązywanie codziennych problemów, a tym samym zwiększyło zaradność i samodzielność mieszkańców Gminy Stoczek znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Odbyły się trzy wyjazdy integracyjne oraz dwa wyjazdy  integracyjno-kulturalne dla uczestników projektu i ich otoczenia. W lipcu 2014r. zostało zorganizowane spotkanie integracyjne pn. „Czas aktywności społecznej”. W/w działania wpłynęły na integrację osób biorących udział w projekcie, pozwoliły na ukazanie szerszych możliwości uczestnictwa w życiu społecznym oraz oderwanie się od codzienności.


Zgodnie z zainteresowaniami uczestników projektu każdy z nich uczestniczył w szkoleniu/ kursie zawodowym między innymi tj. Kelnr-Barman-Kelner od win, kurs prawa jazdy kat. B, kat. C oraz kat. E, operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wymiana butli gazowych, operator ładowarki jednonaczyniowej - klasa III,  operator koparko-ładowarki- klasa III, fryzjer, kucharz, obsługa kasy fiskalnej.


Celem kursów było podniesienie bądź nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, dzięki którym uczestnicy projektu będą mogli podjąć pracę i rozpocząć samodzielne, aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz na rynku pracy.
Należy również nadmienić, iż Gmina Stoczek/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy od 2008r. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mógł zrealizować szereg zróżnicowanych i powtarzalnych działań skierowanych do mieszkańców Gminy Stoczek zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wykorzystanie Funduszy Unijnych pozwoliło zastosować szeroką gamę narzędzi umożliwiając tym samym efektywniejszą pomoc klientom GOPS w Stoczku. Łączne wydatki projektu od 2008r. do 2014r. wyniosły 990.846,11 zł, w tym Gmina Stoczek, jako wkład własny dołożyła 104.038,84 zł.


Głównym celem projektu w:
•    2008r. było zwiększenie aktywności zawodowej młodych bezrobotnych matek, będących klientkami pomocy społecznej w wieku od 25 do 34 roku życia. Cel został osiągnięty poprzez kurs psychoedukacyjny w tym:, wizaż i elementy pielęgnacji, zajęcia socjoterapeutyczne, badanie preferencji zawodowych również poprzez kurs sprzedawca-magazynier z obsługą komputera i kas fiskalnych.
•    2009r. było zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet, będących klientkami pomocy społecznej w wieku od 26 do 44 roku życia. Cel został osiągnięty poprzez kurs aktywizacji zawodowej, warsztaty z psychologiem, kurs psychoedukacyjny w tym: wizaż i elementy pielęgnacji, zajęcia socjoterapeutyczne również poprzez kurs sprzedawca-magazynier z obsługą komputera i kas fiskalnych.
•    2010r. było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej od 18 do 25 roku życia. Cel został osiągnięty poprzez zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, wyjazdy integracyjne, kurs prawa jazdy oraz szkolenia zawodowe, tj. wózki widłowe, pielęgnacja paznokci.
•    2011r. było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej od 20 do 40 roku życia. Cel został osiągnięty poprzez zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, wyjazdy integracyjne, kurs prawa jazdy oraz szkolenia zawodowe, tj. transport towarów niebezpiecznych ADR- kurs podstawowy i specjalistyczny- przewóz w cysternach.
•    latach 2012-2014  było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, pracujących w wieku aktywności zawodowej od 20 do 60 roku życia. Cel został osiągnięty poprzez zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem, warsztaty psychologiczne w formie wyjazdowej, wyjazdy integracyjne, kurs prawa jazdy, szkolenia/ kursy zawodowe, tj. spawanie metodą MAG, Kelner-Barman, kelner od win, Kelner od wody, wózki widłowe, Nauka Usługiwania Kelner-Barman-Kelner od win, fryzjer, kucharz, operator ładowarki jednonaczyniowej- klasa III, operator koparko-ładowarki- klasa III, obsługa kasy fiskalnej. W 2012r. GOPS oprócz zadnia Aktywna integracja realizowanego w ubiegłych latach dodatkowo wprowadził nowe zadanie pn. Działania o charakterze środowiskowym skierowane nie tylko do uczestników projektu, ale również dla ich otoczenia. W ramach niniejszego zadania organizowane były spotkania integracyjne pn. „Czas aktywności społecznej”, wyjazdy integracyjno-kulturalne, konsultacje specjalistyczne, tj. psychologiczne, prawne oraz w zakresie prewencji i niebieskiej karty.


W ramach projektu od początku jego realizacji wsparciem objętych zostało 70 osób. W każdym roku realizacji projektu świadczona była praca socjalna w postaci zawarcia kontraktu socjalnego, uczestnicy objęci byli też pomocą finansową m.in.  na pokrycie kosztów przejazdu na kurs w ramach EFS oraz na zakup żywności. Wszystkie osoby poprzez odpowiednie szkolenia/ kursy uzyskały możliwość zmiany bądź nabycia kwalifikacji, dostosowując je tym samym do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy. Szeroka gama warsztatów, szkoleń/ kursów, wyjazdów, spotkań integracyjnych dały doskonałe rezultaty m.in. w postaci podniesienia poziomu poczucia własnej wartości i samooceny oraz wiary we własne siły przez uczestników projektu, zwiększenie aktywności w życiu społecznym i zawodowym, poprawy szans uczestników projektu na rynku pracy poprzez nabycie umiejętności konkurowania na nowoczesnym rynku pracy, nabycie umiejętności określania własnych potrzeb i celów życiowych, zwiększenie motywacji do zmiany swej sytuacji życiowej, wzrost wiedzy na temat potencjału osobistego, wyrobienie nawyku samokształcenia oraz eliminacji barier psychologicznych i społecznych. Realizacja projektu systemowego przebiegała zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości kobiet i mężczyzn zapewniając wszystkim równy dostęp do działań w poszczególnych instrumentach. Ostateczne efekty projektu z pewnością będzie można ocenić dopiero po kilku latach od zakończenia jego realizacji, jednak już teraz można powiedzieć, że warto podejmować działania na rzecz aktywnej integracji osób korzystających z pomocy społecznej.


Jak widać udział w projekcie był świetnym sposobem na aktywizację zawodową, jak i społeczną. Fundamentalnym celem tego projektu było zachęcenie przede wszystkim osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo do czynnego poszukiwania pracy, a ponadto przywrócenie im wiary w siebie, pokazanie jak wiele zależy od nich samych i że to oni tworzą swoją ścieżkę życiową i zawodową.


Z uwagi na wciąż istniejące bariery, przed którymi stoją podopieczni GOPS jak i mieszkańcy Gminy Stoczek Gmina Stoczek/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planują  aktywnie pozyskiwać środki Unijne na działania związane m.in. z reintegracja społeczną i zawodową.


Serdecznie dziękujemy uczestnikom projektu za konsekwentne dążenie do wyznaczonego celu, a zarazem gratulujemy  wytrwałości w poszukiwaniu satysfakcjonującej pracy. Wszystkim osobom zaangażowanym pośrednio i bezpośrednio w realizację projektu składamy podziękowania za ogrom włożonej pracy.

 

Data publikacji: 30 grudnia 2014r.

Opracowanie: Teresa Dzieciątko

Zdjęcia: Archiwum UG

Wprowadzenie: Administrator