Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Renata Flak

Sekretarz Gminy / Kierownik Referatu Organizacji i Nadzoru

 

Pokój nr 4, tel. 025 691-90-20 w. 28

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki ogólne:

 1. Kierowanie całokształtem działalności referatu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja.  Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 3. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 4. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 5. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 6. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej.
 7. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 8. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z petentami.
 9. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 10. Dbałość o powierzone mienie.
 11. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
 12. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy referatu.
 13. Opracowywanie projektów uchwał, decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 14. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 15. Przestrzeganie ustawy  Prawo zamówień publicznych.
 16. Sprawowanie bieżącej kontroli w zakresie działalności kierowanego referatu działalności referatu.
 17. Opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności podległych pracowników.
 18. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków  a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta i Sekretarza Gminy.

Obowiązki szczególne:

 1. Prowadzi nadzór nad przygotowaniem i realizacją uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta, z wyłączeniem uchwał dotyczących budżetu gminy,
 2. Nadzoruje realizację zadań w dziedzinie obsługi prawnej urzędu,
 3. Kontroluje prawidłowość i terminowość załatwiana spraw przez poszczególne referaty,
 4. Prowadzi nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie,
 5. Wydaje decyzje administracyjne w zakresie ustalonym przez Wójta w odrębnym upoważnieniu,
 6. Spisuje testamenty allograficzne,
 7. Koordynuje prace związane ze statystyką publiczną (sprawozdawczość, Narodowy Spis Powszechny, Spis Rolny) w zakresie należącym do samorządu gminnego,
 8. Opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego i jego zmian,
 9. Zapewnia stałe uzupełnianie aktów normatywnych,
 10. Nadzoruje, koordynuje rozpatrywanie skarg, wniosków i listów,
 11. Pełni funkcję Pełnomocnika ds. informacji niejawnych,
 12. Pełni funkcję Pełnomocnika ds. wyborów,
 13. Pełni funkcję Pełnomocnika Wójta d.s rozwiązywania problemów alkoholowych,
 14. Zatwierdza do wypłaty faktury, rachunki.
 15. Inne zlecone przez Wójta.