Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Samodzielne Stanowisko ds. zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

- Samodzielny Referent  ds. zadań obronnych,  obrony cywilnej oraz zarzadzania

kryzysowego

 

Pokój nr 11, tel. 25 691-90-20 w. 24
adres email: zkioc@stoczek.net.pl

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki  wspólne dla wszystkich pracowników:

 1. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja. Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 3. Stosowanie obowiązującego jednolitego  rzeczowego wykazu akt.
 4. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 5. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej.
 6. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 7. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami  oraz w kontaktach z petentami.
 8. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 9. Dbałość o powierzone  mienie.
 10. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim ,
 11. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy stanowiska.
 12. Opracowywanie  projektów uchwał , decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 13. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 14. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 15. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków  a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

Obowiązki szczególne :

 1. W zakresie zadań obronnych:
  1. opracowanie i utrzymywanie w stałej aktualności :
   1. regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas „W” oraz obsady personalnej Urzędu i szczególnego zakresu obowiązków stałej gotowości obronnej państwa,
   2. dokumentacji dotyczącej osiągania podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa,
   3. planu zapewniającego realizację zestawu zadań przewidzianych do realizacji w procesie podwyższonej gotowości obronnej,
   4. dokumentów dotyczących organizacji , uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru ,
   5. dokumentów organizacyjno – planistycznych w zakresie zapewnienia w czasie wojny warunków funkcjonowania w ustalonym trybie pracy.
  2. opracowanie analiz , sprawozdań i realizacja zadań obronnych dla potrzeb Wojewody.
  3. organizowanie i prowadzenie działalności kontrolno-rozliczeniowej z realizacji zadań obronnych w tym obrony cywilnej.
  4. planowanie i realizowanie przedsięwzięcia w zakresie szkolenia obronnego.
 2. W zakresie obrony cywilnej należy:
  1. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
  2. opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
  3. opracowywanie i uzgadnianie planów działania,
  4. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
  5. organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
  6. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
  7. tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
  8. przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
  9. planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
  10. planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
  11. planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
  12. wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
  13. zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
  14. zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
  15. integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
  16. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
  17. inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej,
  18. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
  19. zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej,
  20. opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,
  21. opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,
  22. współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,
  23. kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,
  24. ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
  25. organizowanie i prowadzenie szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej,
  26. przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.
 3. W zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. prowadzenie dokumentacji zespołu reagowania kryzysowego,
  2. przygotowanie projektu gminnego planu reagowania kryzysowego,
  3. prowadzenie spraw z zakresu akcji kurierskiej.
  4. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji, rejestru przedpoborowych i poboru do wojska.
  5. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków, cmentarzy wojennych oraz miejsc pamięci narodowej,
  6. przygotowywanie dokumentacji związanej z tworzeniem, likwidacją, przekształcaniem przedszkoli i szkół,
  7. planowanie, tworzenie sieci szkolnej z uwzględnieniem prognoz demograficznych, uwarunkowań społecznych, pedagogicznych i ekonomicznych,
  8. opracowanie projektu statutu dla nowo zakładanych przedszkoli i szkół,
  9. nadawanie szkołom imion na wniosek rady szkoły lub wspólnoty, na wniosek rady pedagogicznej, rodziców i uczniów,
  10. zapewnienie dowożenia i dojazdu uczniów do szkół,
  11. prowadzenie spraw z zakresu organizacji pracy szkoły – zatwierdzanie projektów organizacji,
  12. prowadzenie spraw związanych z organizacyjnym przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursów na dyrektorów szkół,
  13. opracowanie projektu regulaminu wynagrodzenia nauczycieli i uzgadnianie ze związkami zawodowymi,
  14. prowadzenie dokumentacji związanej z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczycielom kontraktowym,
  15. nadzorowanie działalności administracyjnej szkół,
  16. współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
  17. realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej dla uczniów oraz dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych przez pracodawców,
  18. przygotowanie i przekazanie danych z zakresu działania stanowiska Administratora Biuletynu Informacji Publicznej,
  19. współdziałanie z Referatami w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych,
  20. pozyskiwanie informacji o programach pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w gminie,