Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Spotkanie informacyjne na temat funduszu sołeckiego

W poniedziałek (18.07) odbyło się spotkanie władz gminy z sołtysami, podczas którego dość szczegółowo omówiono procedury związane z funduszem sołeckim, który będzie realizowany przez poszczególne sołectwa w 2017roku.

 

Czym jest fundusz sołecki?

Są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców sołectwa podczas zebrania wiejskiego w jawnym głosowaniu. Zadania te muszą mieścić się w katalogu zadań własnych gminy i służyć poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301)[1], która weszła w życie 20 marca 2014 r.

 

 

Wysokość funduszu na 2017rok.

Wysokość funduszu dla sołectwa wyliczana jest według ustalonego w ustawie algorytmu, z uwzględnieniem liczby mieszkańców.

 

Przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego

Zgodnie z art. 2 pkt 6 Ustawy o funduszu sołeckim środki z tego źródła mogą być przeznaczane na realizację tych przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Ponadto, zgodnie z art. 2 pkt 7 ww. ustawy pieniądze z funduszu sołeckiego można również przeznaczyć na sfinansowanie usunięcia skutków klęski żywiołowej. Środki z funduszu sołeckiego muszą zostać wykorzystane w roku budżetowym, na który fundusz ten został wydzielony.

 

Warto pamiętać, że uchwalona 21 lutego 2014 r. ustawa wprowadziła nową możliwość wspólnego realizowania zadania przez sołectwa. W tym celu każde z sołectw oddzielnie powinno uchwalić wniosek dotyczący wspólnego przedsięwzięcia. Umożliwi to kumulowanie środków na realizację przedsięwzięć. Tak uchwalone wnioski będą się uzupełniać np. wtedy, gdy dzieci z dwóch sołectw korzystają ze wspólnego placu zabaw – jedno z nich może sfinansować zabawki, a drugie naprawę ogrodzenia.

 

Kolejność działań

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego (zgodnie z art. 5 Ustawy o funduszu sołeckim) jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego wniosek dotyczy ( czyli do 30.09.2016r. na rok 2017) Poprawny wniosek musi wskazywać nazwę przedsięwzięcia ( może być to też kilka drobnych działań) wraz z uzasadnieniem jego słuszności oraz przewidywanym kosztem jego realizacji. Należy pamiętać, aby kwota kosztów we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa.

 

Uchwalone przez zebranie wiejskie wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego w 2017 r. ocenia Wójt. Te, które spełniają wymogi ustawy o funduszu sołeckim, zostają uwzględnione w projekcie budżetu gminy na 2017r. Ocenione negatywnie są zwracane sołtysom w ciągu 7 dni .

 

Wójt może odrzucić wniosek tylko wtedy, gdy zawiera błędy wymienione w ustawie o funduszu sołeckim, na przykład:

-wniosek nie jest uchwalony przez zebranie wiejskie, -we wniosku nie wskazano na co mają zostać przeznaczone pieniądze, lub wskazano przedsięwzięcie nie mieszczące się w katalogu zadań własnym gmin,

-wniosek nie zawiera uzasadnienia, -nie podano przewidywanych kosztów lub koszty przewyższają te, które zostały określone dla danego sołectwa,

-wniosek został przekazany do wójta po dniu 30 września.

 

Od negatywnej oceny wójta przysługuje prawo odwołania, poprzez złożenie kolejnego wniosku. Za realizację i prawidłowe rozliczenie działań podjętych w ramach funduszu odpowiada sołtys.