Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT w gminie Stoczek, wspieraj lokalnie>>

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

A A A

Stypendia szkolne dla uczniów z terenu gm. Stoczek


Zgodnie z art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz zamieszkały na terenie Gminy Stoczek, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenia losowe.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w  art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. Nr 64, poz. 593  z późn. zm.) - tj. 351,00 zł netto.                 

Szczegółowe zasady udzielania świadczeń pomocy materialnej określa Uchwała Nr XIX/144/2005 Rady Gminy w Stoczku z dnia 28 lutego 2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stoczek.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na pisemny wniosek uprawnionego złożony w Urzędzie Gminy w Stoczku w terminie od 1 września do 15 września 2009 r. do Wójta Gminy Stoczek.

Uprawnionymi do złożenia wniosku są:

 1. rodzice lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich,
 2. pełnoletni uczniowie lub słuchacze kolegiów,
 3. dyrektor szkoły.


Stypendium szkolne przyznaje Wójt Gminy Stoczek w drodze decyzji administracyjnej.

Wypełnione wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na okres od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Stoczek ul. Kosowska 5 w terminie od 1 września 2009 r. do 15 września 2009 r. w godz. pracy Urzędu (tj. 8.00-16.00) pokój nr 12.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. wszystkie dochody uzyskane w miesiącu sierpniu 2009 r.:

 • zaświadczenia o uzyskanych dochodach netto z tytułu wynagrodzenia za pracę za ostatni miesiąc poprzedzający datę  złożenia wniosku,
 • decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego za dany rok podatkowy,
 • zaświadczenia o wysokości dochodów netto uzyskiwanych z działalności gospodarczej,
 • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, jeżeli osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku
 • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych,
 • oświadczenia, jeżeli osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie osiąga dochodów z jakiejkolwiek pracy zarobkowej,
 • zaświadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości pobieranych zasiłków,
 • oświadczenia o nie korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej,
 • decyzji o przyznaniu renty lub emerytury  przez ZUS/KRUS lub w przypadku jej  braku zaświadczenia wydanego przez organ wypłacający  świadczenie o jego wysokości netto,
 • wyroku  sądu potwierdzającego wysokość przyznanych alimentów,
 • zaświadczenia komornika sądowego dotyczącego wysokości  otrzymywanych alimentów,
 • zaświadczenia o otrzymywaniu stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
 • zaświadczenia ze szkoły, do której uczęszcza uprawniony  - dotyczy  uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów, dla których organem prowadzącym nie jest gmina,
 • innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną rodziny ucznia.


Rozpatrzenie wniosków nastąpi po 15 września 2009 r.

Formularze wniosku oraz regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stoczek dostępne są w  Urzędzie Gminy w Stoczku pokój nr 12, bądź na stronie internetowej gminy adres: www.stoczek.net.pl lub pod numerem telefonu 025 691-90-20 wew. 29

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym