Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Sylwia Tryc

Inspektor ds. organizacyjnych i oświatowych

 

Pokój nr 2, tel. 25 691-90-20 w. 22

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki  wspólne dla wszystkich pracowników:

 1. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja. Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 3. Stosowanie obowiązującego jednolitego  rzeczowego wykazu akt.
 4. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 5. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej.
 6. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 7. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami  oraz w kontaktach z petentami.
 8. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 9. Dbałość o powierzone  mienie.
 10. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim ,
 11. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy stanowiska.
 12. Opracowywanie  projektów uchwał , decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 13. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 14. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 15. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków  a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

Obowiązki szczególne :

 1. Obsługa techniczno – biurowa  narad, spotkań Wójta  Gminy;
 2. Organizowanie współpracy Wójta Gminy z organizacjami społecznymi i organizacjami pozarządowymi, gospodarczymi oraz innymi gminami;
 3. Inicjowanie działań służących rozwojowi Gminy, w tym promocja gminy;
 4. Współdziałanie  z Referatem Integracji Europejskiej – Pozyskiwania Środków na Rozwój i Promocje Gminy w zakresie :
  • budowy społeczeństwa obywatelskiego
  • promowania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości
  • promowania walorów i budowy pozytywnego wizerunku gminy,
  • wspomaganie organizacyjne , informacyjne i szkoleniowe  działalności wolontariatu oraz organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy oraz promocja ich działalności;
 5. Współudział  w organizacji gminnych imprez kulturalnych;
 6. Współudział w przygotowaniu i publikacji materiałów informacyjnych o gminie , działaniach organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych , a tak zer innych instytucji i organizacji działających na terenie gminy Stoczek
 7. Przygotowanie  dokumentacji związanej z tworzeniem, likwidacją, przekształcaniem przedszkoli i szkół
 8. Planowanie, tworzenie sieci szkolnej z uwzględnieniem prognoz demograficznych, uwarunkowań społecznych, pedagogicznych i ekonomicznych,
 9. Opracowanie projektu statutu dla nowo zakładanych przedszkoli i szkół,
 10. Nadawanie szkołom imion na wniosek rady szkoły lub wspólnoty, na wniosek rady pedagogicznej, rodziców i uczniów,
 11. Zapewnienie dowożenia i dojazdu uczniów do szkół,
 12. Prowadzenie spraw z zakresu organizacji pracy szkoły  – zatwierdzanie  projektów organizacji,
 13. Prowadzenie spraw związanych z organizacyjnym przygotowaniem iprzeprowadzeniem konkursów na dyrektorów szkół,
 14. Opracowanie projektu regulaminu wynagrodzenia nauczycieli iuzgadnianie ze związkami zawodowymi,
 15. Prowadzenie dokumentacji związanej z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczycielom kontraktowym,
 16. Nadzorowanie działalności administracyjnej szkół,
 17. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
 18. Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty  w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia  młodocianych  przez pracodawców
 19. Przygotowanie i przekazanie danych z zakresu działania stanowiska do Administratora Biuletynu Informacji Publicznej,
 20. Współdziałanie z Referatami w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie  inwestycji gminnych,
 21. Pozyskiwanie informacji o programach pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w gminie,
 22. Realizacja zadań  wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U nr 45 , poz. 235 ze zm.) w szczególności :
 • rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru, składanych przez podmioty, zamierzające prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (dokonywanie wizytacji lokalu, o której mowa w art.30 ustawy),
 • wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu oraz decyzji administracyjnych o odmowie wpisu i wykreśleniu z rejestru,
 • prowadzenie wykazu dziennych opiekunów oraz jego publikacja w BIP,
 • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem dziennych opiekunów od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki nad dziećmi,
 • sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, funkcjonującymi na terenie gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonych usług,
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi oraz przedkładanie ich wojewodzie.
 • prowadzenie rejestru żłóbków i klubów dziecięcych ,