Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Monika Puchta

Inspektor ds. obsługi kasowej i księgowości budżetowej

 

Pokój nr 6, tel. 025 691-90-20 w. 32

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki  wspólne dla wszystkich pracowników:

 1. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja. Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 2. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 3. Stosowanie obowiązującego jednolitego  rzeczowego wykazu akt.
 4. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 5. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej.
 6. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 7. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami  oraz w kontaktach z petentami.
 8. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 9. Dbałość o powierzone  mienie.
 10. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim ,
 11. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy stanowiska.
 12. Opracowywanie  projektów uchwał , decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 13. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 14. Przestrzeganie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 15. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu.

Obowiązki szczególne :

 1. Prowadzenie obsługi kasowej Urzędu Gminy i innych jednostek organizacyjnych.
 2. Przyjmowanie wpływów z tytułu opłaty skarbowej i zobowiązań pieniężnych.
 3. Prowadzenie rejestru przypisu i odpisu oraz kont analitycznych w sprawie czynszu od lokali komunalnych.
 4. Wydawanie i rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych i strażackich oraz kart pracy sprzętu OSP.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 6. Kontrola podmiotów gospodarczych w zakresie wywiązywania się z obowiązków związanych ze sprzedażą alkoholi wobec budżetu gminy.
 7. Wystawianie faktur w sprawie czynszów za wynajem lokali -  prowadzenie  rejestru sprzedaży VAT.
 8. Naliczanie opłat i wystawianie faktur za dzierżawę działek Polskiej Telefonii Cyfrowej  i POLKOMTEL S.A.
 9. Wystawianie not obciążeniowych dotyczących należności zgodnych  z zawartymi  umowami porozumieniami.
 10. Współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie prowadzonych spraw.
 11. Przygotowywanie  i przekazywanie danych z zakresu działania swojego stanowiska do Biuletynu Informacji Publicznej  i na stronę internetową Gminy Stoczek.
 12. Pełnienie zastępstwa stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej i księgowości budżetowej.
 13. Prowadzenie ewidencji mienia pozostającego na wyposażeniu Urzędu Gminy i innych jednostek organizacyjnych oraz opracowywanie planów  inwentaryzacyjnych składników   majątkowych i ich rozliczanie.
 14. Wyliczanie umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.