Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

W marcu ruszy nabór do przedszkoli.

ZASADY NABORU DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STOCZEK NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym miejscu nauki nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice składają jedynie DEKLARACJĘ NA KOLEJNY ROK SZKOLNY O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w danej placówce. Deklaracje te należy złożyć w przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (załącznik nr 1), czyli do dnia 16 marca 2018r. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 1 września nowego roku szkolnego.

 

2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola prowadzonego przez Gminę Stoczek przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

 

3. Naborem na nowy rok szkolny objęte są:

a) dzieci w wieku od 3 do 6 lat;

b) dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

 

4. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą być przyjęte do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

5. W celu przyjęcia dziecka do przedszkola prowadzonego przez Gminę Stoczek rodzic powinien złożyć do dyrektora wniosek o przyjęcie dziecka do wybranej placówki (załącznik nr 2) w terminie od 20 marca do 7 kwietnia 2018r. a. Rodzice dzieci mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do jednego wybranego przez siebie przedszkola. Rodzic może określić preferencje dotyczące pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru przedszkola, w takiej sytuacji wniosek będzie wzięty pod uwagę podczas postępowań uzupełniających. b. W przypadku złożenia dokumentów do kilku przedszkoli w procesie rekrutacyjnym weźmie udział wniosek oznaczony wcześniejszą datą wpływu.

 

6. Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych zgodnie z punktem 13.

 

7. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora danej placówki, w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych oraz według kryteriów naboru.

 

8. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

1) co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu,

2) jeżeli w przedszkolu jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, skład komisji rekrutacyjnej uzupełnia się o przedstawicieli organu prowadzącego wyznaczonych przez Wójta.

 

9. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

b) ustalenie liczby punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;

c) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

d) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

e) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

 

KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLI

10. W pierwszej kolejności do przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Stoczek.

 

11. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 10, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

 

II ETAP REKRUTACJI

12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria dodatkowe uwzględniające następującą punktację:

 

 

W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH, DOŁĄCZONE DO WNIOSKU

13. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica stosownych dokumentów:

KRYTERIA I ETAPU:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"; (załącznik nr 3)

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; (załącznik nr 4)

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

 

14. Dokumenty te składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

KRYTERIA II ETAPU:

15. W celu potwierdzenia spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w drugim etapie postępowania, należy złożyć odpowiednie oświadczenia.

Dokumenty: 1) oświadczenie rodzica/-ów wraz z dokumentami poświadczającymi odpowiednio (załącznik nr 5):

a) zatrudnienie - zaświadczenie z zakładu pracy,

b) prowadzenie gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z tego tytułu lub dowód opłacania składek w KRUS,

c) prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej - aktualny (nie starszy, niż 3 dni przed złożeniem wniosku) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,

d) pobieranie nauki - zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym,

2) oświadczenie rodziców dziecka o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo w tym samym przedszkolu lub o uczęszczaniu rodzeństwa do zespołu, (załącznik nr. 6)

3) oświadczenie rodziców o korzystaniu przez dziecko z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez minimum 8 godzin dziennie, (załącznik nr. 7)

4) oświadczenie rodzica dziecka zamieszkałych na terenie Gminy Stoczek o byciu podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Stoczek, (załącznik nr. 8)

5) Zaświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub opieką asystenta rodziny(wystawione odpowiednio przez GOPS lub kuratora),

6) oświadczenie o zamieszkaniu (wynika z treści wniosku).

 

TRYB ODWOŁAWCZY

16. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.

 

17. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

18. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

19. Dyrektor publicznego przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

20. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

21. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

 

 

Uwagi dodatkowe

1. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice lub opiekunowie prawni dziecka przyjętego do przedszkola po raz pierwszy zobowiązani są w terminie od 16 maja do 25 maja do zawarcia z dyrektorem przedszkola „umowy o świadczeniu usług” w roku szkolnym, na który prowadzono nabór.

2. Obowiązek podpisania z przedszkolem „umowy o świadczeniu usług” dotyczy również rodziców dziecka kontynuującego edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzono nabór.

3. Nie podpisanie umowy ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady Naboru
 2. Uchwała
 3. Zarzadzenie
 4. Załącznik 1
 5. Załącznik 2
 6. Załącznik 3
 7. Załącznik 4
 8. Załącznik 5
 9. Załącznik 6
 10. Załącznik 7
 11. Załącznik 8

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA

 

Opracowanie: Sylwia Tryc- Zastępca Wójta

Data publikacji: 28.02.2017r.

Wprowadzanie: Administrator