Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Zuzanna Gago

Kierownik Ref. Spraw Społeczno - Obywatelskich, Zdrowia, Kultury i Sportu / Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

Pokój nr 5, tel. 025 691-90-20 w. 24

 

Zakres czynności:

 

Obowiązki ogólne:

 1. Kierowanie całokształtem działalności referatu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów gminnych oraz bieżąca ich aktualizacja.  Znajomość przepisów, instrukcji, zarządzeń i wytycznych dotyczących zakresu  czynności przypisanych do stanowiska  oraz działanie zgodnie z ich postanowieniami.
 3. Przestrzeganie postanowień Statutu Gminy, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, Regulaminu pracy.
 4. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 5. Wykonywanie zadań urzędu sprawnie i bezstronnie.
 6. Zachowanie tajemnicy służbowej  oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ochrony  przeciwpożarowej.
 7. Współpraca z innymi stanowiskami Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zagadnień wymagających współdziałania.
 8. Zachowanie uprzejmości  i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z petentami.
 9. Stałe podnoszenie i doskonalenie własnych kwalifikacji.
 10. Dbałość o powierzone mienie.
 11. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
 12. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności pracy referatu.
 13. Opracowywanie projektów uchwał, decyzji administracyjnych w zakresie powierzonych zadań.
 14. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 15. Przestrzeganie ustawy  Prawo zamówień publicznych.
 16. Sprawowanie bieżącej kontroli w zakresie działalności kierowanego referatu działalności referatu.
 17. Opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności podległych pracowników.
 18. Realizacja zadań nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków  a poleconych do realizacji przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta i Sekretarza Gminy.

Obowiązki szczególne:

 1. Sporządzanie aktów: urodzeń, małżeństw i zgonów.
 2. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych do ksiąg.
 3. Wydawanie decyzji w sprawach stanu cywilnego.
 4. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 5. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
 6. Dokonywanie przypisków i wzmianek marginesowych w aktach stanu cywilnego.
 7. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń, wyróżnień i nagród.
 8. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem i likwidacją placówek upowszechniania kultury.
 9. Prowadzenie rejestru placówek upowszechniania kultury.
 10. Przygotowywanie projektu statutu dla jednostek upowszechniania kultury.
 11. Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury z innymi jednostkami organizacyjnymi.
 12. Nadzorowanie działalności programowej placówek upowszechniania kultury.
 13. Inicjowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz rozwoju bazy materialnej tych placówek.
 14. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i społecznymi działającymi na terenie gminy w zakresie             upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
 15. Współdziałanie z zakładem opieki zdrowotnej w realizacji programów prozdrowotnych.
 16. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 17 października 2008 r. o  zmianie imienia i nazwiska.
 17. Przestrzeganie i realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie prowadzonych zadań.
 18. Przygotowanie i przekazanie danych z zakresu działania referatu do Administratora Biuletynu Informacji Publicznej.
 19. Współdziałanie z Referatami w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych.
 20. Pozyskiwanie informacji o programach pomocowych Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację zadań                inwestycyjnych w gminie.
 21. Prowadzenie spraw związanych z obsługą GKRPA.