Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Stoczek

logo POKL

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

PRIORYTET VII: PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
DZIAŁANIE 7.1.: ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI.
PODDZIAŁANIE 7.1.1: ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku informuje, że w kwietniu 2011r. zostało  podpisanych 8 kontraktów socjalnych z beneficjentami, którzy przeszli proces rekrutacyjny realizowanego programu „AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE STOCZEK”.

Beneficjenci zapoznali się i podpisali regulamin uczestnictwa w projekcie oraz zostali objęci bieżącą pracą socjalną. Należy jednocześnie nadmienić, że od maja br. rozpocznie się realizacja zadania aktywna integracja, którego narzędziem jest kontrakt socjalny i będzie obejmował następujące działania:

I. Aktywizacja społeczna

  1. Zajęcia integracyjne zmniejszające dystans między Uczestnikami.
  2. Zajęcia psychoedukacyjne - blok zajęć z zakresu psychologii komunikacji, asertywności, rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, rozwijania umiejętności pracy, relaksu i wypoczynku,
  3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne-diagnoza psychologiczna.

W/w zajęcia będą prowadzone przez psychologa i będą obejmować 64 godz. dydaktycznych.

 

II. Aktywizacja zawodowa

  1. Analiza potrzeb klienta: określenie trudności zawodowych, rozpoznanie wstępnych celów zawodowych, ocena postaw w stosunku do przyszłości, postrzeganie samego siebie,
  2. Rynek pracy i warsztat edukacyjny; sytuacja na rynku pracy i jej przewidywany rozwój, wymagania zawodowe, oczekiwania pracowników, ocena kwalifikacji i ewentualnego doświadczenia zawodowego odbiorców w świetle wymagań rynku pracy,
  3. Warsztat samopoznania; samoocena (słabe i mocne strony) obejmujące zainteresowania, uzdolnienia, wartości, umiejętności.
  4. Umiejętności poszukiwania pracy: pisanie dokumentów aplikacyjnych, aktywne poszukiwanie pracy przez Internet, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą,
  5. Indywidualna ocena zawodowa.

W/w zajęcia prowadzone będą przez doradcę zawodowego, łącznie 86 godz. dydaktycznych.

III. Aktywizacja edukacyjna: podniesienie kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową.

 

W ramach powyższego instrumentu aktywnej integracji wszystkich uczestników projektu zamierzamy skierować i sfinansować kurs prawa jazdy kategorii B lub C oraz szkolenie zawodowe zgodnie z potrzebami beneficjentów i sytuacją na rynku pracy.

Zostanie zorganizowany również wyjazd integracyjny dla wszystkich uczestników projektu.

Na zakończenie projektu odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt. Będzie ono miało na celu integrację i promocję.

Powyższe działania realizowane będą w okresie od maja 2011r. do grudnia 2011r.

 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku

Data publikacji: 29 kwietnia 2011 r.

Wprowadzenie: Administrator