Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

Dofinansowanie zakupu podręczników


PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U Nr 111, poz. 652)

I. KOMU PPRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW.

 

1. Dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach:
1) I – III szkoły podstawowej;
2) III gimnazjum.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego przysługuje również uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty realizującym w roku szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

II. KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIJĄCE DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

 

1) Dofinansowanie zakupu podręczników przyznawane jest na podstawie dochodu netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku np. jeżeli rodzic składa wniosek w miesiącu wrześniu przedstawia dochody netto rodziny za miesiąc sierpień.

 

2) Kwota dochodu uprawniająca do przyznania dofinansowania nie może być wyższa niż 351 zł netto na osobę w rodzinie.

 

3) W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez członków rodziny.

 

4) Obliczenie dochodów rodziny odbywa się na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

III. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

 

- dla uczniów klas I-III szkół podstawowych do kwoty 180 zł
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych do kwoty 180 zł
- dla uczniów klas III gimnazjów do kwoty 325 zł,
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów do kwoty 325 zł,
- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych do kwoty 210 zł.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

1) Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników pobiera się i składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012. Wniosek mogą złożyć: rodzice, opiekun prawny , rodzina zastępcza, nauczyciel , pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą przedstawiciela ustawowego  lub rodzica zastępczego.


2) Zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników termin składania wniosków ustala Wójt Gminy.

Wnioski w roku szkolnym 2011/2012 należy składać w terminie do  15 września 2011 r.

Uwaga :
W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii przedmiotowego orzeczenia.Wójt
/-/ mgr Mieczysław Wójcik

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas III Gimnazjum oraz klas I - III Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stoczek w roku szkolnym 2011/2012

 

Opracowanie: Renata Flak, Sekretarz Gminy

Data publikacji: 8 sierpnia 2011 r.

Wprowadzenie: Administrator