Powitanie Wójta Gminy Stoczek

Wójt Gminy Stoczek

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do odwiedzenia naszych stron internetowych, na których pragniemy zaprezentować wszechstronnie gminę Stoczek oraz ważniejsze epizody z jej historii. Mam nadzieję także, że wirtualna wędrówka po serwisie internetowym zachęci Państwa do rzeczywistego odwiedzenia naszej gminy.

Rządowe Centrum Legislacji

Wersje elektroniczne:

Pliki "cookies" na stronie www.stoczek.net.pl

Strona www.stoczek.net.pl korzysta z plików "cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce klikając w ten link

A A A

II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ew. dz. 30 o pow. 0,2679ha w Mrozowej Woli


Wójt Gminy Stoczek

ogłasza

II przetarg nieograniczony ustny

na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ew. dz. 30 o pow. 0,2679ha

położonej w miejscowości Mrozowa Wola gm. Stoczek.


Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta KW SI1W/00031310/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Węgrowie.
Na przedmiotowy teren brak jest planu Zagospodarowania Przestrzennego.


Wg obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i letniskowej. Nieruchomość położona jest w terenie posiadającym uzbrojenie w następujące elementy infrastruktury technicznej: sieć elektryczną, wodociąg gminny. Dojazd do działki drogą gminną asfaltową.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 41.670,00zł .

Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2014r o godz. 10 00 w Referacie Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek pokój nr 13.

Zainteresowane osoby winny wpłacić wadium w wysokości 4.200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych) do kasy Urzędu Gminy na trzy dni przed przetargiem lub na rachunek Gminy Stoczek: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie Oddział Stoczek NRB: 90923600080130010120000020 do dnia 25.08.2014r. (decyduje data wpływu środków na rachunek) co jest warunkiem uczestnictwa w przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Stoczek w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy kupna sprzedaży. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie która wygra przetarg. Osoba która wygra przetarg zobowiązana jest przed zawarciem umowy notarialnej do wpłacenia ceny sprzedaży nieruchomości.


Wójt Gminy Stoczek może odwołać przetarg bez podania przyczyny o czym niezwłocznie poinformuje uczestników przetargu.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej www.stoczek.net.pl; www.bip.stoczek.net.pl , w prasie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stoczek ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek i na tablicy ogłoszeń sołtysa wsi Mrozowa Wola.


Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5 w Referacie Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pok. Nr 13. od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 – 16 00.

 

Wójt Gminy
/-/   Mieczysław Wójcik